Ogłoszenie

Ogłoszenie

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33863311
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-12-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny informuje, iż tut. Sąd w sprawie o sygn. akt INs 342/17 wydał postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Gminie Miasta Rzeszów na złożenie do depozytu sądowego kwoty 105.952,00 zł (sto pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote 00/100) tytułem odszkodowania za przyjęcie na rzecz Gminy Miasta Rzeszów prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 291/2, położonej w Obr. 223 Zwięczyca, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 marca 2017 roku, znak N-III.7570.1.296.2016, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku, osobie lub osobom, które wykażą przysługujące im w dniu nabycia przez Gminę Miasta Rzeszów prawo własności do działki.
Wzywa się następców prawnych, aby w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenia.
33863311
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne