Ogłoszenie

Obwieszczenie

lubelskie, Zółkiewka

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33863296
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-12-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W ŻÓŁKIEWCE W UPADŁOŚCI

SzczegółySyndyk Masy Upadłości Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Żółkiewce w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Żółkiewce ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości :
Przedmiotem konkursu jest wariantowa sprzedaż przez Syndyka Masy Upadłości Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Żółkiewce wchodzących w skład masy upadłości:
- Wariant I - nieruchomości położonej w Żółkiewce powiat krasnostawski woj. Lubelskie oznaczonej jako działka gruntu nr 1194 o pow. 0,06 ha, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym w którym znajdują się 4 samodzielne niewyodrębnione lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami przynależnymi wydzielonymi w budynkach gospodarczych. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZA1Z/00034139/6. Nieruchomość jest zasiedlona przez osoby nieposiadające tytułu prawnego do lokali, ale wg wstępnej oceny dysponujące roszczeniami o rozliczenie nakładów poczynionych na obiekt.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 113 283,- zł.
Szacowana wartość nakładów obcych poczyniona na nieruchomości wynosi: 111 199,- zł
- Wariant II - samodzielnych niewyodrębnionych lokali mieszkalnych o następujących parametrach:
a) lokal nr 1 o pow. 35,30 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc, pomieszczeniem przynależnym o pow. 7,93 m2 w budynku gospodarczym nr 2 oraz udziałem 4323/18145 w nieruchomości wspólnej stanowiącej grunt oraz części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (udział w nieruchomości wspólnej zostanie przydzielony na etapie zawarcia umowy sprzedaży).
- wartość lokalu wynosi 39 117,- zł,
Szacowana wartość nakładów obcych poczyniona na lokal wynosi: 38 597,- zł
b) lokal nr 2 o pow. 35,02 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc, pomieszczeniem przynależnym o pow. 7,50 m2 w budynku gospodarczym nr 1 oraz udziałem 4252/18145 w nieruchomości wspólnej stanowiącej grunt oraz części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (udział w nieruchomości wspólnej zostanie przydzielony na etapie zawarcia umowy sprzedaży).
- wartość lokalu wynosi 22 618,- zł
Szacowana wartość nakładów obcych poczyniona na lokal wynosi: 22 102,- zł
c) lokal nr 3 o pow. 35,28 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc, pomieszczeniem przynależnym o pow. 7,93 m2 w budynku gospodarczym nr 2 oraz udziałem 4321/18145 w nieruchomości wspólnej stanowiącej grunt oraz części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (udział w nieruchomości wspólnej zostanie przydzielony na etapie zawarcia umowy sprzedaży).
- wartość lokalu wynosi 22 786,- zł
Szacowana wartość nakładów obcych poczyniona na lokal wynosi: 22 266,-,- zł
d) lokal nr 4 o pow. 35,86 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc, pomieszczeniem przynależnym o pow. 8,70 m2 w budynku gospodarczym nr 1 i pomieszczeniem przynależnym o pow. 7,93 m2 położonym w budynku gospodarczym nr 2 oraz udziałem 5249/18145 w nieruchomości wspólnej stanowiącej grunt oraz części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (udział w nieruchomości wspólnej zostanie przydzielony na etapie zawarcia umowy sprzedaży).
- wartość lokalu wynosi 28 762,- zł
Szacowana wartość nakładów obcych poczyniona na lokal wynosi: 28 234,- zł
Podane ceny stanowią ceny transakcyjne. Sprzedaż nieruchomości korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi:
- dla nieruchomości opisanej w punkcie 1 a wynosi 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych),
- dla nieruchomości opisanej w punkcie 1 b wynosi 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych),
- dla nieruchomości opisanej w punkcie 1 c wynosi 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych),
- dla nieruchomości opisanej w punkcie 1 d wynosi 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych),
Wadia muszą wpłynąć na rachunek bankowy w Banku Pekao SA I o/Lublin nr 73 1240 1503 1111 0010 7725 8976 w terminie do dnia 17.12.2018r. Za datę wpływu przyjmuje się datę uznania kwoty na rachunku.
Oferty nabycia przedmiotu należy składać z podaniem nazwy oferenta, z zaproponowaną ceną w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej zamkniętej większej kopercie na adres: Kancelaria Radcy Prawnego ul. Budowlana 50 lok 203 "Konkurs ofert- nie otwierać IX GUp 115/17'
Oferty nabycia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.12.2018r. do godziny 9:45 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2018r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Radcy Prawnego ul. Budowlana 50 lok 203 20-469 Lublin.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.doradcarestrukturyzacyjny.netoraz w biurze Syndyka przy ul. Budowlana 50 lok 205 Lublin. Syndykowi zastrzega się prawo do: swobodnego wyboru oferty, unieważnienia konkursu w całości lub części bez podania przyczyny. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 695 525 722, w godzinach 10-16.
33863296
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne