Ogłoszenie

Ogłoszenie

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33863682
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-12-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-231 Rzeszów
Ulica
Towarowa 12

SzczegółySyndyk
sprzeda zabudowaną budynkiem mieszkalnym nieruchomość położoną w Hermanowej Nr 208 A , Numer Księgi RZ2Z/00030267/1 działka nr. ewidencyjny 820/1 o powierzchni 0,080 ha. Dom , to bryła w kształcie kwadratu, jednorodzinny , wolnostojący , murowany , niepodpiwniczony , parterowy wraz z poddaszem użytkowym wg projektu W - 0430 wybudowany w 2008 / 2010 r.
Cena wywoławcza nieruchomości - 470.000,00 zł .(słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych)
II Warunkiem nabycia nieruchomości jest:
1. Złożenie pisemnej oferty w języku polskim w zamkniętej kopercie z napisem: "PRZETARG" sygn. akt V GUp 186/17 - "NIE OTWIERAĆ" w sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych ul Kustronia 4 , 35 - 303 Rzeszów w nieprzekraczalnym terminie miesiąca od dnia ukazania się ogłoszenia .
2. Wpłacenie wadium w wysokości 47.000 zł ( słownie czterdzieści siedem tysięcy złotych) na rachunek bankowy numer : 44 9430 1061 6000 2598 3000 0001
3. Złożenie pisemnej oferty zakupu zawierającej:
a) Imię i nazwisko , dokładny adres , numer telefonu ( dla osób fizycznych )
b) Imię i nazwisko lub nazwę firmy , dokładny adres , telefon, faks , NIP, REGON , oraz dokument potwierdzający status prawny oferenta tj. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
c) przedmiot przetargu
d) oferowaną cenę która powinna być podana liczbowo i słownie ze wskazaniem czy jest to kwota brutto czy netto.
e) sposób i termin zapłaty oraz inne propozycje przetargowe
f) potwierdzony za zgodność dowód wpłaty wadium oraz wskazanie rachunku bankowego na które ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty
g) pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów notarialnej umowy sprzedaży
h) pisemne oświadczenie że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu
i) promesą zwolnienia MSWiA dla oferentów będących osobami zagranicznymi które mają obowiązek uzyskania zezwolenia
j) oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta uwidocznione w aktualnym odpisie KRS lub innym właściwym rejestrze
k) Sprzedaż nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej warunki określone w ogłoszeniu . Natomiast złożona oferta spełniająca wymienione warunki wiąże oferenta do czasu zakończenia procesu wyłaniania oferenta .
l) wadium wniesione przez oferenta którego oferta została wybrana i zatwierdzona przez Sędziego Komisarza będzie zaliczona na poczet ceny nabycia.
m) jeżeli uczestnik mimo wyboru oferty uchyla się od zawarcia umowy pobrane wadium przepada na rzecz masy upadłości.
n) w przypadkach nie uregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy prawa upadłościowego oraz kodeksu cywilnego.
o) sprzedający zastrzega prawo zmiany warunków wyłaniania oferenta jak również jego odwołania bez podania przyczyny.
p) zastrzega się termin dwóch miesięcy do zawarcia umowy liczony od momentu wyboru oferenta
q) w przypadku zaoferowania przez kilku oferentów tej samej ceny syndyk zastrzega sobie prawo do kontynuowania wyboru nabywcy w formie aukcji ustnej pomiędzy oferentami na następujących warunkach :
1) osoby przybyłe na aukcję w imieniu oferenta powinny posiadać stosowne pisemne pełnomocnictwo do udziału w aukcji ustnej.
2) aukcję rozpoczyna Syndyk od podania ceny wywoławczej równej najwyższej cenie zaoferowanej w ofercie pisemnej; uczestnicy aukcji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż kwota postąpienia wynosząca 10.000 zł ( dziesięć tysięcy złotych).
3) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny oferent złożył ofertę korzystniejszą.
4) wybrana zostanie oferta tego oferenta, który zaoferował najwyższą cenę, którą po dwukrotnym powtórzeniu przez Syndyka " nikt z oferentów nie podwyższył" - trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem.
5) w przypadku gdy żaden z oferentów nie stawił się na aukcję lub osoba/osoby uczestniczące w aukcji w imieniu oferenta nie ma/mają stosownego pełnomocnictwa do udziału w aukcji ustnej, Syndyk dokona swobodnego wyboru oferty.
III Otwarcie, ofert i wybór oferenta nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych mieszczącym się w Rzeszowie przy ul Kustronia 4 które odbędzie się w dniu 07 marca 2019 r. o godz. 9,00 sala Nr 29 Wybór oferty dokonany przez syndyka musi być prawomocnie zatwierdzony przez Sędziego Komisarza .
IV Szczegółowe informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości i warunków jej nabycia w tym operat szacunkowy jest do wglądu u syndyka tel. kontaktowy 607 621616 oraz w aktach sprawy V. GUp. 186/17 z którymi zapoznać się można w sekretariacie Sądu Rejonowego Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych mieszczącym się w Rzeszowie przy ul Kustronia 4.
33863682
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne