Ogłoszenie

Burmistrz Andrychowa ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
155663
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
28-12-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Burmistrz Andrychowa
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów

 

I. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe drugiego stopnia, preferowane w dziedzinie zarządzania kulturą.2. Co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej, w tym co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.3. Obywatelstwo polskie.4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.5. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 6. Niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1458 z późn. zm).7. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowisk kierowniczych.
II. Wymagania dodatkowe:
1. Predyspozycje menadżerskie i umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi.2. Kreatywność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista.3. Obsługa komputera.4. Znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych.5. Znajomość Statutu Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.6. Znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności samorządowych instytucji kultury.7. Znajomość przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o finansach publicznych (w szczególności przepisów dotyczących gospodarki finansowej w instytucjach kultury), o zamówieniach publicznych oraz przepisów prawa pracy.8. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.9. Umiejętność organizowania imprez, w tym masowych.10. Prawo jazdy kat. B.
III. Informacje o stanowisku i zakres wykonywanych zadań:
1. Wymiar etatu: 1/1.2. Zatrudnienie: powołanie na czas określony od 3 do 7 lat.3. Miejsce wykonywania pracy: Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów.4. Zarządzanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz.5. Realizowanie zadań jednostki określonych w Statucie.6. Przestrzeganie zasad gospodarności oraz dbanie o właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia.7. Wydawanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących działalność jednostki.8. Wykonywanie funkcji pracodawcy (przełożonego) wobec pracowników jednostki.9. Współdziałanie z instytucjami kultury, władzami samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania kultury.10. Sprawowanie kontroli zarządczej.
IV. Wymagane dokumenty:
1. Pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydata.2. Życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, danych kontaktowych kandydata (numer telefonu, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej) wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016-679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych".3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.4. Kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej: co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej, w tym co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, zakresy czynności i inne, a w przypadku trwania zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu lub ksero umowy o pracę).5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, rekomendacje itp.).6. Autorska pisemna koncepcja programowo-organizacyjna funkcjonowania Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie na najbliższe 3 lata (do 15 stron).7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.8. Dowód osobisty do okazania podczas rozmowy.9. Oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie.10. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne.Kandydat wyłoniony w drodze konkursu, przed powołaniem na stanowisko zobowiązany jest przedłożyć oryginał zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego. 11. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.12. Oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do zajmowania stanowiska kierowniczego.UWAGA: Dokumenty wskazane w pkt. IV powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata, a kserokopie wymagają własnoręcznego poświadczenia kandydata zgodności z oryginałem z określeniem miejsca i daty tego poświadczenia. Brak podpisu będzie skutkować odrzuceniem dokumentu.
V. Miejsce, termin i sposób składania dokumentów:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach:· osobiście - w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, Sekretariat Burmistrza, ul. Rynek 15, /II piętro/, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek: od 7.30 do 15.30, wtorek: od 7.30 do 17.00 oraz piątek: od 7.30 do 14.00,· lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Andrychowie, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychówz dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie". Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego.2. Termin składania ofert: do dnia 31.01.2019 roku do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Andrychowie).3. Aplikacje, które przyjdą pocztą po terminie określonym do składania ofert, nie będą rozpatrywane.
VI. Dodatkowe informacje i uwagi:
1. Ogólne informacje o Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie dostępne są na stronie internetowej jednostki www.kultura.andrychow.eu .2. W siedzibie CKiW przy ul. Starowiejskiej 22b, można uzyskać informacje w zakresie warunków organizacyjno-finansowych jednostki, w godzinach pracy tj. od 7.30 do 15.30, tel. nr 33 875 39 45, w terminie uzgodnionym z osobą pełniącą obowiązki Dyrektora CKiW w Andrychowie.3. Informacji w zakresie formalnej procedury konkursowej udziela Sekretarz Gminy Andrychów Grażyna Łoboda, tel. 33 842 99 04 w dni robocze w godzinach od 9.00 do 13.00.4. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu tj. rozmowy kwalifikacyjnej.5. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.6. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem podpisania zarządzenia zatwierdzającego niniejsze ogłoszenie konkursowe.7. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego ustala się na dzień 15.02.2019 roku.8. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu.
VII. Klauzula informacyjna:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Andrychowa z siedz. w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, Rynek 15, 34-120 Andrychów tel.: 33 875-23-60, adres e-mail: info@andrychow.eu2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dostępny będzie pod adresem e-mail: iod@andrychow.eu.3. Pani/Pana dane zbierane są w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.4. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest ustawa z dnia 26.06.1974r. - Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.6. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w procesie rekrutacji.7. Odbiorcami danych będą tylko osoby i instytucje upoważnione z mocy prawa. Pani/Pana dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 8. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.10. Dane osobowe po zrealizowaniu zadania, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dot. archiwizowania danych obowiązujących Administratora.

 

 

drukuj ogłoszenie