Ogłoszenie

Konkurs na dyrektora Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach

wielkopolskie, Duszniki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33870027
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-12-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
64-550 Duszniki
Ulica
Sportowa
Osoba kontaktowa
GMINA DUSZNIKI

SzczegółyOGŁOSZENIE
Wójt Gminy Duszniki ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach na poniższych warunkach:
I. Informacje podstawowe
1. Wymiar czasu pracy: pełen etat
2. Zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania na czas określony, tj. 6 lat.
3. Miejsce wykonywania pracy, nazwa i adres instytucji kultury:
Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 8, 64-550 Duszniki
II. Wymagania kwalifikacyjne i sposób ich udokumentowania
1. Wymagania obowiązkowe:
1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: bibliotekarstwo, filologia polska lub pokrewne związane z działalnością kulturalną; lub wykształcenie wyższe magisterskie i studia podyplomowe zakresie bibliotekarstwo, filologia polska lub pokrewne związane z działalnością kulturalną,
3) co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata w bibliotece lub w innej instytucji kultury,
4) przedstawienie programu działania i rozwoju Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach,
5) doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi oraz z innymi środowiskami twórczymi,
6) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania biblioteki i instytucji kultury, w tym finansów publicznych,
7) predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem,
8) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
9) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
10) brak wpisu do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - w rejestrze z dostępem ograniczonym,
11) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe, niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1458 z późn. zm.)
2. Wymagania dodatkowe:
1) kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista,
2) znajomość zagadnień w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej,
3) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,
4) doświadczenie w pracy z instytucjami kultury.
3. Oferty kandydatów powinny zawierać:
1) pisemny wniosek o przystąpienie do konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach,
2) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
3) program działania i rozwoju Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1458 z późn. zm.), oraz o braku wpisu do Rejestru Sprawców Przestępstw na tle seksualnym - w rejestrze z dostępem ograniczonym,
8) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko dyrektora,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, określonego w przepisach o służbie cywilnej (dotyczy osób niebędących obywatelami polskimi),
10) ewentualnie inne dokumenty potwierdzające wymagania dodatkowe określone powyżej.
III. Termin i miejsce złożenia wniosku o przystąpienie do konkursu oraz wymaganych dokumentów
1. Wnioski o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach na adres:
Urząd Gminy Duszniki
ul. Sportowa 1
64-550 Duszniki
w terminie do 28 stycznia 2019 r. do godziny 15.30, z dopiskiem na kopercie: "Konkurs na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach".
2. Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Duszniki. Wnioski, które wpłyną do sekretariatu po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej. Dokumenty wymienione w rozdziale I ust. 3 w punktach 1-3 oraz 6-8 powinny być podpisane własnoręcznie przez zgłaszających się do konkursu. Pozostałe dokumenty mogą zostać złożone w kserokopiach.
IV. Informacje dodatkowe
1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Wójt Gminy Duszniki powoła Komisję Konkursową.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap - rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
3. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku wynosi 14 dni.
4. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego wynosi 25 dni licząc od upływu terminu składania wniosków.
5. Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu.
6. Z warunkami organizacyjno-finansowymi Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, można się zapoznać w siedzibie Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 8, 64-550 Duszniki, lub po pod numerem telefonu 61 2919480
7. Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Duszniki.
33870027
drukuj ogłoszenie