Ogłoszenie

Obwieszczenie Burmistrza Augustowa

podlaskie, Augustów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33870260
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-12-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
URZĄD MIEJSKI W AUGUSTOWIE

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego
ogłoszonego przez
Burmistrza
Miasta Augustowa
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości,
położonej w Augustowie,
przy ul. Usługowej,
oznaczonej Nr geodez. 717/9 o pow. 3,9551 ha ,
objętej księgą wieczystą Nr SU1A/00033000/6.
Cena wywoławcza 2 349 844, 00 zł + 23%VAT.
Wadium 450 000,00 zł.
Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny usług - obiekty handlowe o powierzchni sprzedażowej poniżej 2000 m2 . Na terenie przedmiotowej działki przyjęto orientacyjnie lokalizację stacji transformatorowych. Docelowo lokalizacja i typ stacji wyniknie z potrzeb odbiorców.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
W razie wystąpienia w granicach nieruchomości sieci, które kolidować będą z inwestycją, nabywca dokona ich przełożenia na koszt własny, w porozumieniu z właścicielem sieci.
Uzyskanie warunków przyłączenia i przyłączenie nieruchomości do sieci elektroenergetycznej (w tym koszt przyłączenia) leży po stronie nabywcy.
Przetarg odbędzie się dnia 1 marca 2019 r. o godz.9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy 3 Maja 60. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.
Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 21 lutego 2019 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.
Pierwszy przetarg obył się 3 września 2018 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek .
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Augustowie ul.3 Maja 60 oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl
Burmistrz Miasta Augustowa może odwołać przetarg z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul.3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.
33870260
drukuj ogłoszenie