Ogłoszenie

Konkurs ofert

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33871226
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-12-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-005 Rzeszów
Ulica
Fredry 9

SzczegółyZespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie
35-005 Rzeszów ul. Fredry 9 tel. 853-54-66
na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
OGŁASZA KONKURS OFERT
i równocześnie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert
w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
dla następujących rodzajów świadczeń zdrowotnych
I. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
Porady z zakresu POZ : Borek Stary, Tyczyn, Zaczernie
II. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA
Porady z zakresu reumatologii: Rzeszów
Porady z zakresu osteoporozy: Rzeszów
III. PODSTAWOWA OPIEKA STOMATOLOGICZNA
Podstawowa Opieka Stomatologiczna : Harta
1. Ze szczegółowymi warunkami konkursów oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursów, a także projektami umów zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie ZOZ Nr 2 Rzeszów, pok. 301, w godz. od 9.00 do 15.00 od dnia ukazania się ogłoszenia.
2. Oferty w zamkniętych kopertach w formie pisemnej pod rygorem nieważności należy składać w ZOZ Nr 2 Rzeszów ul. Fredry 9 - w sekretariacie Dyrekcji, pok. nr 321, do dnia 08.01.2019r. do godziny 15.00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.01.2019r. o godzinie 10.00 w gabinecie Z-cy Dyrektora ds. Organizacyjno-Personalnych
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert.
5. Umowy zostaną zawarte niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą obowiązywać do dnia 30.06.2022r..
6. Termin związania ofertą - do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Zespół Opieki Nr 2 w Rzeszowie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny, jak również prawo przesunięcia terminu składania ofert.
8. W toku postępowania konkursowego Oferent którego interes prawny doznał uszczerbku, ma prawo do składania protestów w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.
33871226
drukuj ogłoszenie