Ogłoszenie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora gminnego Osrodka Kultury w Dywitach

warmińsko-mazurskie, Dywity

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33872852
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-01-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
11-001 Dywity
Ulica
Olsztyńska 32

SzczegółyOgłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach
Wymiar zatrudnienia: etat
Sposób zatrudnienia: stosunek pracy na podstawie powołania na pięć lat.
Miejsce wykonywania pracy: teren Gminy Dywity, siedziba: Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach, ul. Olsztyńska 28, 11 - 001 Dywity, filia: Ośrodek Rzemiosł Zapomnianych w Gadach, Gady, 11 - 001 Dywity.
I. Wymagane kwalifikacje kandydatów - wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe,
2) co najmniej 5 letni staż pracy,
3) obywatelstwo polskie,
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
6) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) brak karania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1458),
8) przedstawienie pisemnego autorskiego programu działania Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach na najbliższe 5 lata z uwzględnieniem warunków organizacyjno - finansowych instytucji, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2019 Wójta Gminy Dywity z dnia 4 stycznia 2019 r. (dostępny w BIP Urzędu Gminy Dywity www.bip.ugdywity.pl, zakładka: Ogłoszenia).
II. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury oraz przepisów prawnych: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy kodeks pracy,
2) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych,
3) doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi oraz innymi środowiskami twórczymi,
4) umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej i zespołowej,
5) prawo jazdy kat. B.
6) znajomość języków obcych,
7) biegła obsługa komputera,
8) kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, wysoka kultura osobista.
III. Wymagane dokumenty, które powinny zawierać oferty osób przystępujących do konkursu:
1) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu,
2) życiorys z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej (CV),
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) obywatelstwo,
d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2): świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje (dyplomy, w tym ukończenia studiów wyższych, świadectwa, certyfikaty itp.)
6) pisemny, autorski program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach z uwzględnieniem warunków organizacyjno - finansowych instytucji oraz działania na podłożu urbanistyki i architektury według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2019 Wójta Gminy Dywity z dnia 4 stycznia 2019 r.,
7) posiadane referencje,
8) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
9) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
10) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
11) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
12) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1458),
14) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz.1000).
IV. Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach" w terminie do dnia 06 lutego 2019 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, w godzinach pracy Urzędu. Oferty można przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
V. Pozostałe informacje:
1. Wszystkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata powinny być przez niego własnoręcznie podpisane. Wszystkie kopie załączonych przez kandydata dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
2. Informację o warunkach organizacyjno - finansowych działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11 - 001 Dywity, po telefonicznym uzgodnieniu z Referatem Edukacji, Kultury i Zdrowia, nr tel.: (89) 522 87 01.
3. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi do 21 dni po upływie terminu składania ofert.
4. Szczegółowe ogłoszenie konkursu wraz z załącznikami zostało zamieszczone w BIP Urzędu Gminy Dywity www.bip.ugdywity.pl, zakładka: Ogłoszenia.
33872852
drukuj ogłoszenie