Ogłoszenie

Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ogłasza publiczny konkurs na stanowisko Wiceprezesa Zarządu

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33872495
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
30-059 Kraków
Ulica
Reymonta
Osoba kontaktowa
MIEJSKA INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.

SzczegółyKOMUNIKAT
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Miejska Infrastruktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ogłasza publiczny konkurs na stanowisko Wiceprezesa Zarządu
1. Przedmiotem postępowania objęte jest stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki Miejska Infrastruktura sp. z o.o.
2. Kandydat na Członka Zarządu musi spełniać następujące wymagania formalne:
1) określone w art. 22 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania
mieniem państwowym, tj.:
a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych,
b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) spełniać inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
2) korzystać z pełni praw publicznych,
3) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
4) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie wymagane do pełnienia funkcji.
3. Kandydatem na Członka Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy-zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy-zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
4. Kandydat na Wiceprezesa Zarządu oprócz powyższych wymagań powinien posiadać co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub pełnić funkcję przez co najmniej 3 lata w organach spółki prawa handlowego.
5. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
a) list motywacyjny,
b) kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem, zawierający klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
Wzór kwestionariusza stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu udostępniany jest kandydatom w siedzibie Zarządu Spółki oraz na stronie internetowej www.mi.krakow.pl, aktualne zaświadczenie o niekaralności (do trzech miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia),
c) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych. Wzór oświadczenia udostępniany jest kandydatom przez Spółkę w siedzibie Zarządu oraz na stronie internetowej www.mi.krakow.pl,
d) pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na funkcję Wiceprezesa Zarządu zgodnie ze wzorem, który udostępniany jest kandydatom przez Spółkę w siedzibie Zarządu oraz na stronie internetowej www.mi.krakow.pl,
e) oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w § 3 i 4 regulaminu konkursu. Wzór oświadczenia udostępniany jest kandydatom przez Spółkę w siedzibie Zarządu oraz na stronie internetowej www.mi.krakow.pl,
f) kopie świadectw pracy potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 ppkt 1) lit. b) i c) oraz pkt 4,
g) kopie dyplomu ukończenia studiów oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach,
h) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym (do trzech miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia).
6. Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w zaklejonej kopercie z napisem "Konkurs na stanowisko Wiceprezesa Zarządu". Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 22 stycznia 2019 r. do godz. 15.00 w siedzibie Zarządu Spółki (ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków). W przypadku zgłoszenia przesłanego listownie decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia. Otwarcie zgłoszeń nastąpi na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 24 stycznia 2019 r.
7. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą rozpatrywane.
8. Kandydatom na ich żądanie zostaną udostępnione dokumenty związane ze Spółką określone w regulaminie konkursu na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.
9. Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej określa regulamin konkursu na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.
10. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie i w miejscu wskazanym w listownym lub telefonicznym lub przesłanym drogą elektroniczną zawiadomieniu.
11. Rada Nadzorcza będzie mogła w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.
12. W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą wiedza i kwalifikacje kandydata.
13. W toku konkursu Rada Nadzorcza może przeprowadzić rozmowy uzupełniające, w trakcie których może żądać od kandydatów dodatkowych wyjaśnień.
14. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów na piśmie.
15. Regulamin konkursu na stanowisko Wiceprezesa Zarządu dostępny jest w siedzibie Zarządu Spółki lub na stronie internetowej: www.mi.krakow.pl.
33872495
drukuj ogłoszenie