Ogłoszenie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
155806
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
29-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko Prezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza Spółki Centrum Projektów Regionalnych - Inwestor S.A. w Katowicach ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu.

Kandydat na Prezesa Zarządu powinien spełniać następujące wymagania:
1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej
na własny rachunek,
3. posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej
na własny rachunek,
4. spełniać inne niż wymienione w ust. 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
5. korzystać z pełni praw publicznych,
6. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
7. nie być karanym za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 586, 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
8. nie pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnionym w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
9. nie wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną
na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
10. nie być zatrudnionym przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
11. nie pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej,
12. nie prowadzić aktywności społecznej lub zarobkowej, która rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.


Kandydaci na Prezesa Zarządu powinni dodatkowo posiadać:
1. wiedzę o zakresie przedmiotu działalności Spółki,
2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołem pracowników,
3. znajomość ustawy deweloperskiej, ustawy prawo budowlane i innych ustaw związanych z działalnością budowlaną i deweloperską,
4. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek zależnych od spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
5. wiedzę z zakresu szczegółowych zagadnień tematycznych dotyczących znajomości zasad nadzoru właścicielskiego nad Spółkami,

Zgłoszenia składane przez kandydatów powinny zawierać:
1. kwestionariusz osobowy i CV,
2. odpis dyplomów, potwierdzających wymagane wykształcenie,
3. świadectwa pracy lub oświadczenie o niezakończonych okresach pracy, potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe,
4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 586, 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych
5. oświadczenie o:
1) korzystaniu z pełni praw publicznych,
2) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
3) niepodleganiu, wynikającym z przepisów prawa albo orzeczenia właściwego organu lub sądu, ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka
w spółkach prawa handlowego, to jest w szczególności wynikających z:
a) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1577z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 2170 z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017 r., poz. 2190 z późn. zm.),
d) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1393 z późn. zm.),
e) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 798 z późn. zm.),
f) ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1799),
g) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.),
4) nietoczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego o przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego
oraz art. 586, 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
5) braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia świadczenia usług zarządzania na stanowisku Prezesa Zarządu,
6) niepełnieniu funkcji społecznego współpracownika i braku zatrudnienia
w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła
do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczenia pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
7) niewchodzeniu w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
8) braku zatrudnienia przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub braku zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
9) niepełnieniu funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej
lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej,
10) nieprowadzeniu aktywności społecznej lub zarobkowej, która rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki,
11) zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki,
12) złożeniu właściwemu organowi oświadczenia lustracyjnego lub informacji
o wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego (w przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.),
13) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie
i osiągnięcia zawodowe (np. dyplom ukończenia studiów podyplomowych, certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych, zaświadczenia
o ukończeniu kursów lub szkoleń oraz o otrzymanych nagrodach
lub wyróżnieniach itp.).

Dokumenty powinny zostać przedłożone w oryginałach lub kopiach poświadczonych przez kandydata. W przypadku złożenia kopii poświadczonej przez kandydata, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej podczas rozmowy kwalifikacyjnej oryginałów lub urzędowych odpisów tych dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Pisemne zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego należy składać w terminie
do dnia5 lutego 2019 r. do godz. 13.00 bezpośrednio w siedzibie Spółki w Katowicach przy Al. Roździeńskiego 188, lub listownie (decyduje data wpływu do Spółki).
Zgłoszenie składa się w zaklejonej, niepodpisanej kopercie z napisem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Centrum Projektów Regionalnych - Inwestor S.A."


Pisemne zgłoszenie powinno zawierać klauzulę o treści: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszego postępowania"

Informacje dodatkowe:
· Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać ze strony internetowej Spółki: www.cprinwestor.com.pl i dodatkowo w terminie do dnia upływu składania zgłoszeń kandydat może uzyskać w siedzibie Spółki:
o aktualny odpis z KRS Spółki;
o statut Spółki.
· Termin przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej zostanie określony w dniu otwarcia ofert, o czym wybrani kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu oraz zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu,
· Decyzję o dopuszczeniu poszczególnych kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego podejmuje Rada Nadzorcza. Kandydaci nie spełniający wymogów określonych w ogłoszeniu kwalifikacyjnym nie biorą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
· Oterminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydata powiadamia się listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
· W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem będą oceniane kwalifikacje, wiedza i predyspozycje do zajmowania funkcji Prezesa Zarządu Spółki,
w szczególności: (i) wiedzę o zakresie przedmiotu działalności Spółki, (ii) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołem pracowników,(iii) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, (iv) wiedza w zakresie szczegółowych zagadnień tematycznych dotyczących znajomości zasad nadzoru właścicielskiego nad Spółkami, a także zagadnień tematycznych dotyczących usług świadczonych przez Spółkę, (v) kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania funkcji PrezesaZarządu, (vi) koncepcja
i wizja zarządzania Spółką, (vi) umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji zarządzania, komunikatywność werbalną i pisemną.
· Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym miejscu
i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w postępowaniukwalifikacyjnym.
· Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wyłonienia kandydatów oraz ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Zgłaszający zostaną o tym powiadomieni pisemnie.
· Spółka nie zwraca kosztów poniesionych przez kandydatów w związku
z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych kandydatów (ADO) jest Centrum Projektów Regionalnych - Inwestor S.A. w Katowicach, Al.Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice, biuro@cprinwestor.com.pl;
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a. art. 6 ust 1 lit. b RODO, czyli niezbędności w kontekście zawarcia umowy
i działań przedumownych,
b. art. 6 ust 1 lit. c RODO, czyli w celu wykonania obowiązku prawnego,
c. art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu ADO.
Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest weryfikacja rzetelności składanych oświadczeń oraz dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa;
4) podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału
w postępowaniu kwalifikacyjnym;
5) odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a. uprawnione organy publiczne,
b. Spółka Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
c. podmioty dostarczające korespondencję,
d. podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
e. podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO;
6) Dane zostaną niezwłocznie usunięte w przypadku, gdy postępowanie zakończy się wynikiem negatywnym, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie nakazują ich dalszego przechowywania;
7) informujemy o przysługującym prawie do:
a. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b. sprostowania swoich danych osobowych,
c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d. przenoszenia danych,
e. usunięcia danych.
8) W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora kandydatowi przysługuje prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
9) informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

drukuj ogłoszenie