Ogłoszenie

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Mirosławcu

zachodniopomorskie, Mirosławiec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33878857
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
78-650 Mirosławiec
Ulica
Wolności
Osoba kontaktowa
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

SzczegółyBurmistrz Mirosławca
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Biblioteki Publicznej w Mirosławcu
78-650 Mirosławiec, ul. Parkowa 1
Wymiar etatu: pełny etat
Zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania na czas określony - 5 lat.
Miejsce wykonywania pracy, nazwa i adres instytucji kultury:
Biblioteka Publiczna w Mirosławcu, 78-650 Mirosławcu, ul. Parkowa 1
I. Wymagania kwalifikacyjne i sposób ich udokumentowania
1. Wymagania obowiązkowe:
l) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe,
3) co najmniej 5 letni staż pracy w bibliotekach, w tym 3 letni na stanowisku kierowniczym,
4) znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności Biblioteki Publicznej,
5) przedstawienie autorskiego programu działania Biblioteki Publicznej w Mirosławcu z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
7) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
8) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów prawa z zakresu bibliotek, organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych, zamówień publicznych, a także regulacji dotyczących przepisów prawa pracy,
2) doświadczenie w pracy związanej z działalnością kulturalną,
3) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury,
4) wiedza i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej,
5) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych
z działalnością kulturalną,
6) dyspozycyjność, komunikatywność,
7) predyspozycje kierownicze i zdolności organizatorskie,
8) umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników,
3. Sposób udokumentowania wymagań kwalifikacyjnych.
Oferty kandydatów powinny zawierać:
l) pisemny wniosek o przystąpienie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej w Mirosławcu,
2) pisemny, autorski program działania Biblioteki Publicznej w Mirosławcu obejmujący 5 lat, z uwzględnieniem warunków organizacyjno - finansowych instytucji,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.),
6) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
7) oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1)
11) ewentualnie inne dokumenty potwierdzające wymagania dodatkowe określone powyżej.
II. Wnioski o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Miejski w Mirosławcu ul. Wolności 37 w terminie do 27 lutego 2019 r. do godz. 15.00 z dopiskiem na kopercie: "Konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Mirosławcu ".
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.
Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.
III. Informacje dodatkowe:
1) do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Mirosławca powoła Komisję Konkursową określając tryb jej pracy,
2) konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów,
II etap - rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata,
O terminie i miejscu przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
3) przewidywany termin rozpatrzenia wniosków przewiduje się w terminie do 14 dni po upływie terminu składania wniosków,
4) przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno - finansowe działalności Biblioteki Publicznej w Mirosławcu oraz program jego działania - zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2018 r. poz. 1983),
5) dodatkowe informacje, w tym informacje o warunkach organizacyjno - finansowych działalności Biblioteki Publicznej w Mirosławcu można uzyskać pod adresem: Biblioteka Publiczna w Mirosławcu , ul. Parkowa 1, 78-650 Mirosławiec, tel. 67 2595 024,
6) zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny,
7) informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.
33878857
drukuj ogłoszenie