Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy w Pilicy ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
155813
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
24-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Burmistrz Miasta i Gminy w Pilicy
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy

1. Nazwa i adres instytucji kultury: Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy, ul. Zawierciańska 12, 42-436 Pilica
2. Wymagania konieczne (obligatoryjne):
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) wykształcenie wyższe magisterskie,
c) staży pracy: co najmniej 5-letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub ich jednostkach organizacyjnych, w tym co najmniej 3-letni staż na stanowisku kierowniczym,
d) pełna zdolność do czynności prawnych,
e) znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bibliotekach, ustawy o samorządzie gminnym, przepisów prawa pracy, ustawy o finansach publicznych,
f) przedstawienie w formie pisemnej koncepcji funkcjonowania Biblioteki Publicznej (maksymalnie 4 strony A4, czcionka Times New Roman 12 punktów, 1,5 wierszowym odstępem między wierszami) obejmującej aspekty programowe, organizacyjne i finansowe działalności Biblioteki.
3. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie zawodowe w pracy w bibliotece,
b) dodatkowe kwalifikacje zawodowe (w tym ukończone studia podyplomowe lub kursy z zakresu zarządzania instytucjami kultury),
c) poczucie odpowiedzialności za pracę i staranność w jej wykonywaniu,
d) wysoka kultura osobista,
e) dyspozycyjność, komunikatywność i odporność na stres,
f) zmysł organizacyjny, zdolność podejmowania decyzji, kreatywność, umiejętność kierowania zespołem pracowników.
4. Wymagane dokumenty i oświadczenia oraz sposób ich dokumentowania:
a) wniosek o przystąpienie do konkursu z podaniem motywów kandydowania na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy,
b) CV,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - załącznik nr 1,
d) kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie wyższe magisterskie (np. dyplomy, świadectwa, certyfikaty),
e) kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, w tym staż na stanowisku kierowniczym (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu z zakładu pracy),
f) kopie dokumentów poświadczających ukończone studia podyplomowe, kursy, szkolenia, zdobyte uprawnienia oraz nabyte umiejętności,
g) podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych - załącznik nr 2,
h) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych - załącznik nr 3,
i) pisemna koncepcja funkcjonowania Biblioteki Publicznej.
5. Termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopertach z dopiskiem „Dotyczy konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy" w terminie do 31 dni od dnia opublikowania ogłoszenia.
a) bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy, ul. Żarnowiecka 46A, w pok. nr 12, w godzinach urzędowania tj. od 7:00 - 15.00.
b) przesyłką pocztową - decyduje data wpływu.
Dokumenty, które wpłyną po upływie terminu składnia (decyduje data wpływu do urzędu) nie będą rozpatrywane.
6. Informacje dodatkowe:
Kandydaci mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Biblioteki Publicznej osobiście w siedzibie Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania pod nr tel. (32) 67 35 143.
Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 21 dni po upływie terminu składania ofert.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem: http://www.pilica.bip.jur.pl/kategorie/nabor_na_stanowiska_126


Burmistrz Miasta i Gminy Pilica
/-/ Artur Janosik

 

 

 

 

 

 

drukuj ogłoszenie