Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Tuszyna o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn

łódzkie, Tuszyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33879758
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-01-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
GMINA TUSZYN

SzczegółyOGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 11 pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ) i art. 39, art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ) ( ustawa ooś ) oraz w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Tuszynie, inicjującymi zmianę studium na obszarach określonych uchwałami: nr XXXV/275/17 z dnia 31 stycznia 2017 r., nr XLIII/337/17 z dnia 21 lipca2017 r., nr L/365/17 z dnia 31 października 2017 r., nr LII/379/17 z dnia 28 listopada 2017 r. i nr LVI/410/18 z dnia 21 lutego 2018 r.,
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 6 lutego 2019 r. do 27 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Tuszynie ul. Piotrkowska 2/4 pok. 5 w godzinach od 7.30 do 15.30.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 lutego 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Tuszynie ul. Piotrkowska 2/4 w Sali Konferencyjnej.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Tuszyna, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2019. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 3) - 5) ustawy ooś Burmistrz Miasta Tuszyna zawiadamia o możliwości składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Tuszyna ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres mailowy tuszyn@tuszyn.info.plz podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2019 r. Wnioski i uwagi złożone po upływie podanych powyżej terminów pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektu studium oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko będą rozpatrywane przez Burmistrza Miasta Tuszyna w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.
BURMISTRZ
mgr inż. Witold Małecki
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm. ) i art. 39, art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm. ) oraz w związku z:
- Uchwałą nr XXXV/276/17 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna
obejmującej część terenu obr. 14 w Tuszynie,
- Uchwałą nr LV/398/18 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren dz. 146 w Rydzynkach,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekty zmian ww miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 6 lutego 2019 r. do 27 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Tuszynie ul. Piotrkowska 2/4 pok. 5 w godzinach od 7.30 do 15.30.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 lutego 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Tuszynie ul. Piotrkowska 2/4 w Sali Konferencyjnej. W miejscu i czasie wyłożenia przedmiotowych projektów planów miejscowych do publicznego wglądu można się zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Tuszyna, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2019 r. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 3) - 5) ustawy ooś Burmistrz Miasta Tuszyna zawiadamia o możliwości składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Tuszyna ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres mailowy tuszyn@tuszyn.info.plz podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2019 r. Wnioski i uwagi złożone po upływie podanych powyżej terminów pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektu planu miejscowego oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko będą rozpatrywane przez Burmistrza Miasta Tuszyna w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.
BURMISTRZ
mgr inż. Witold Małecki
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn
Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm. ) zawiadamiam o :
- podjęciu przez Radę Miejską w Tuszynie uchwały nr LXV/480/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Tuszyn;
- podjęciu przez Radę Miejską w Tuszynie uchwały nr III/28/18 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującej teren dz. nr 199, 200 obr. 7 w Tuszynie;
- przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla ww planów.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Urzędzie Miasta w Tuszynie ul. Piotrkowska 2/4, Referat Gospodarki Przestrzennej Geodezji i Rolnictwa, I piętro pok. nr 5 oraz zgłaszać wnioski i uwagi do planów w terminie do dnia 20 lutego 2019 r. Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Tuszyna, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres mailowy tuszyn@tuszyn.info.plw terminie do dnia 20 lutego 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
BURMISTRZ
mgr inż. Witold Małecki
33879758
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: