Ogłoszenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Tuszyna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn

łódzkie, Tuszyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33879765
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-01-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
GMINA TUSZYN

SzczegółyOBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn
Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm. ) zawiadamiam o :
? podjęciu przez Radę Miejską w Tuszynie uchwały nr LXV/480/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Tuszyn;
? podjęciu przez Radę Miejską w Tuszynie uchwały nr III/28/18 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującej teren dz. nr 199, 200 obr. 7 w Tuszynie;
? przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla ww planów.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Urzędzie Miasta w Tuszynie ul. Piotrkowska 2/4, Referat Gospodarki Przestrzennej Geodezji i Rolnictwa, I piętro pok. nr 5 oraz zgłaszać wnioski i uwagi do planów w terminie do dnia 20 lutego 2019 r. Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Tuszyna, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres mailowy tuszyn@tuszyn.info.plw terminie do dnia 20 lutego 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
BURMISTRZ
mgr inż. Witold Małecki
33879765
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: