Ogłoszenie

Konkurs na stanowisko członka zarządu ds. techniczno - eksploatacyjnych

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33880055
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
02-295 Warszawa
Ulica
Bruna
Osoba kontaktowa
BATORY SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA

SzczegółyRADA NADZORCZA
SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ "BATORY" WARSZAWA, UL.G.BRUNA 32, 02-594 WARSZAWA
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:
CZŁONKA ZARZĄDU DS. TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNYCH
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe techniczne, i/lub z zakresu organizacji i zarządzania i co najmniej 5 letni staż pracy w tym 3 lata w spółdzielczości mieszkaniowej
3) wskazana licencja zarządcy nieruchomości,
4) umiejętność pracy w zespole,
5) dyspozycyjność potwierdzona gotowością zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy.
OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
1) list motywacyjny oraz życiorys z jednym zdjęciem,
2) udokumentowanie posiadanego wykształcenia i przygotowania zawodowego (kopie dyplomów, świadectw, licencji, certyfikatów ukończonych szkoleń itp.),
3) udokumentowanie przebiegu pracy zawodowej (kopie świadectw pracy, ewentualne referencje),
4) oświadczenie o niekaralności,
5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowanego stanowiska kierowniczego wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
6) dane kontaktowe (adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej),
7) oświadczenie o poddaniu się procedurze przeprowadzanego postępowania konkursowego, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie dla potrzeb procesu wyboru kandydatów oraz zachowaniu w tajemnicy informacji, jakie uzyskał o działalności Spółdzielni w toku prowadzonego postępowania.
Oferty z dopiskiem "KONKURS NA CZŁONKA ZARZĄDU DS. TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNYCH" należy składać do dnia 14 lutego 2019 r. godz. 17.00 na adres:
PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ SBM "BATORY"
UL.G.BRUNA 32
02-594 WARSZAWA
(SEKRETARIAT)
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru kandydatów.
Przesłane dokumenty nie będą zwracane.
O dopuszczeniu do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej wyłonieni kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie i pocztą elektroniczną
33880055
drukuj ogłoszenie