Ogłoszenie

Postanowienie w sprawie odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Borowa.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33880041
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Generała Kustronia 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział I Cywilny, informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I Ns 35/17 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy Województwu Podkarpackiemu - Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3190,00 zł (trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100) tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Gliny Małe, gmina Borowa, oznaczoną jako działka ewid. nr 1133/2 o pow. 0,02 ha, która została nabyta z mocy prawa na rzecz Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej pn. "Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875" na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego nr 4/12, znak: IG-III.7820.5.2012 z dn. 25.07.2012 r. (ostatecznej 14.09.2012 r.) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku, osobie lub osobom, które wykażą przysługujące im w dniu 14.09.2012 r. prawo własności do wskazanej wyżej działki, pod warunkiem że decyzja, na podstawie której ustalono odszkodowanie, nie zostanie uchylona lub nie zostanie stwierdzona jej nieważność.
Wzywa się zainteresowanych, aby wykazali, iż na dzień wywłaszczenia przysługiwało im prawo własności, i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33880041
drukuj ogłoszenie