Ogłoszenie

Informacja o zakończeniu sprawy o odszkodowanie za nieruchomośc położoną w Rzeszowie.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33880025
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Generała Kustronia 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział I Cywilny, informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I Ns 1380/16 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy Gminie Miasto Rzeszów na złożenie do depozytu sądowego kwoty 100 867 zł (sto tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100) tytułem odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna o nr. 405/2 o pow. 0,1293 ha, położoną w Rzeszowie, obręb 223 Rzeszów-Zwięczyca, która została nabyta przez Województwo Podkarpackie jako niezbędna do zrealizowania celu publicznego, jakim jest "Budowa Drogi Wojewódzkiej od km 0+019,11 do km 3+457,29 - połączenie drogi ekspresowej S-19 w ciągu ul. Podkarpackiej..." ustalonego w decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 16.12.2016 r., znak N.III.7570.1.318.2016 r., z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku, osobie lub osobom, które wykażą przysługujące im w dniu nabycia przez Województwo Podkarpackie prawa do działki nr 405/2, obr. 223 Rzeszów-Zwięczyca, pod warunkiem, że decyzja, na podstawie której ustalono odszkodowanie, nie zostanie uchylona lub nie zostanie stwierdzona jej nieważność.
Wzywa się zainteresowanych, aby wykazali, iż na dzień wywłaszczenia przysługiwało im prawo własności, i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33880025
drukuj ogłoszenie