Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców w sprawie I NS 635/17

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33880314
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I Ns 1380/16 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy Województwu Podkarpackiemu - Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3 487,00 zł (trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem złotych 00/100) tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Sokołów, gmina Sokołów Małopolski, oznaczoną jako działka ewid. nr 361/3 o pow. 0,0260 ha (powstałej z podziału działki nr 361/1), która została nabyta z mocy prawa na rzecz Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołów Małopolski od km 52+563,78 (włącznie do drogi wojewódzkiej nr 875) do km 55+692,23 (włącznie do drogi ekspresowej S-19), celem skomunikowania drogi ekspresowej S-19 z drogą wojewódzką nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Sokołów Młp. - Leżajsk i drogą powiatową nr 1366R relacji Markowizna - Wólka Sokołowska w miejscowości Sokołów Małopolski oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi" na mocy decyzji Wojewody Podkarpackiego znak:
I-X.7820.1.1.2015 z dn. 22.07.2015 r. (ostatecznej 25.08.2015 r.) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku osobie lub osobom, które wykażą przysługujące im w dniu 25.08.2015 r. prawo własności do wskazanej wyżej działki, pod warunkiem że decyzja, na podstawie której ustalono odszkodowanie, nie zostanie uchylona lub nie zostanie stwierdzona jej nieważność.
Wzywa się zainteresowanych, aby wykazali, iż na dzień wywłaszczenia przysługiwało im prawo własności, i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33880314
drukuj ogłoszenie