Ogłoszenie

Starosta Radomski ogłasza o zamiarze udostępnienia nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym położonych w miejscowości Zameczek Kolonia,gmina Przytyk.

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33881089
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
Mazowieckiego 7

Szczegółyogłoszenie o zamiarze udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
na podstawie art. 4 pkt. 9, art. 124b oraz 124a, w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018. 121 ze zm.)
Starosta Radomski,
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia części nieruchomości położonych w miejscowości Zameczek Kolonia, gmina Przytyk, oznaczonej jako działka Nr 162/2 o powierzchni 0,9516 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na wykonanie czynności związanych z remontem sieci elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia stanowiącej własność PGE Dystrybucja S.A., polegającej na wymianie przewodów nieizolowanych o długości 49,7 m na przewody niepełnoizolowane o tej samej długości.
Dla nieruchomości tej w ewidencji gruntów i budynków funkcjonuje zapis właściciel - nieżyjący Pan Mieczysław Szymanek. Sprawy spadkowe dotyczące tej osoby zostały uregulowane postanowieniem sygn..akt.VII Ns 997/11 - VII Wydziału Cywilnego Sądu w Rejonowego w Radomiu. Zgodnie z ww postanowieniem jednym ze spadkobierców Pana Mieczysława Szymanek jest nieżyjący Pan Stanisław Szymanek (nie zarejestrowano w KRN dokumentu potwierdzającego praw do spadku po zmarłym).
W związku z powyższym w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wskazanych nieruchomości winny zgłaszać się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Radomiu - budynek przy ulicy Granicznej 24, pok. 310 (II piętro), tel. (48) 36-55-801 wew. 409.
Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, zostanie wydana decyzja w sprawie zezwolenia na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się również na okres dwóch miesięcy tj., od dnia 31 stycznia 2019 roku do dnia 31 marca 2019 roku na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Radomiu, Urzędu Gminy Przytyk, Urzędu Gminy Zakrzew na stronach internetowych organu prowadzącego www.radompowiat.pl i www.spradom.finn.pl.
33881089
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: