Ogłoszenie

Starosta Radomski informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w gminie Jedlińsk.

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33881098
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
Mazowieckiego 7

Szczegółyogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Na podstawie art. 124 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn.zm./
Starosta Radomski,
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji ograniczających sposób korzystania z części nieruchomości położonych w gminie Jedlińsk, obrębach:
1.Jedlińsk, oznaczonych jako działki ewidencyjne Nr 633, Nr 482, poprzez udzielenie zezwolenia na wykonanie prac budowlano - montażowych związanych z przebudową linii napowietrznej średniego napięcia.
Według zapisów ewidencji gruntów i budynków jako współwłaściciele działki nr 633 figurują m.in. zmarli: Adam Kwiecień, s. Stanisława i Józefy oraz Barbara Maria Buczak, c. Józefa i Zofii (brak informacji o urządzonej księdze wieczystej).
Według zapisów ewidencji gruntów i budynków jako władający samoistnie działką nr 482 figuruje zmarły Władysław Szafirowski, s. Marcina i Marianny (brak informacji o urządzonej księdze wieczystej).
2.Wielogóra, oznaczonych jako działka Nr 580/4, Nr 581/2, poprzez udzielenie zezwolenia na wykonanie prac budowlano-montażowych związanych z przeprowadzeniem linii kablowej średniego napięcia 15kV oraz demontaży linii napowietrznej średniego napięcia 15kV.
Według zapisów ewidencji gruntów i budynków jako współwłaściciele do ww działek figurują Pani Janina Owczarek, Grzegorz Walczak, Katarzyna Walczak, Irena Wiśniewska i nieżyjąca Zofia Walczak ( brak informacji o urządzonej księdze wieczystej). Prawa do spadku po zmarłej Zofii Walczak nie zostały uregulowane (nie zarejestrowano w KRN dokumentu ustalającego krąg spadkobierców) .
3.Jedlińsk, oznaczonej Nr 656, poprzez udzielenie zezwolenia na wykonanie prac remontowo - montażowych związanych z przebudową linii napowietrznej średniego napięcia.
Według zapisów ewidencji gruntów i budynków jako współwłaściciele do przedmiotowej działki figurują Elżbieta Markiewicz, Gabriela Klupa i nieżyjąca Teresa Zegarek. Prawa do spadku po zmarłej Teresie Zegarek nie zostały uregulowane (nie zarejestrowano w KRN dokumentu ustalającego krąg spadkobierców).
W związku z powyższym w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wskazanych nieruchomości, winny zgłaszać się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Radomiu - budynek przy ul. Granicznej 24, pok. 307 (II piętro), tel. (48) 36-55-801 wew. 409.
Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostaną postępowania w sprawie wydania decyzji ograniczających sposób korzystania ze wskazanych wyżej nieruchomości jako nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, na podstawie art. 115 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się również na okres dwóch miesięcy, tj. od dnia 31 stycznia 2019 roku do dnia 31 marca 2019 roku na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Radomiu, Urzędu Gminy Jedlińsk oraz na stronach internetowych organu prowadzącego postępowanie www.radompowiat.pli www.spradom.finn.pl.
STAROSTA RADOMSKI
33881098
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: