Ogłoszenie

Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Rumi

pomorskie, Rumia

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33881410
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-01-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
84-230 Rumia
Ulica
Sobieskiego 7
Osoba kontaktowa
Gmina Miejska Rumia

SzczegółyBurmistrz Miasta Rumi ogłasza konkurs
na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Rumi
Na podstawie § 2 i § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004 r. Nr 154, poz. 1629), określa się następujące formalne kryteria wyboru kandydatów na stanowisko dyrektora:
I. Nazwa i adres instytucji kultury:
Miejski Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19, 84-230 Rumia
II. Organizator Konkursu:
Burmistrz Miasta Rumi
III. Nazwa stanowiska:
Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Rumi
IV. Wymagania kwalifikacyjne kandydatów oraz sposób ich udokumentowania:
1. Kandydat na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury powinien spełniać następujące niezbędne wymagania kwalifikacyjne:
1) posiadać obywatelstwo polskie,
2) nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać w pełni z praw publicznych,
4) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Rumi,
5) posiadać biegłą znajomość obsługi komputera, aplikacji biurowych,
6) posiadać wykształcenie wyższe,
7) posiadać znajomość regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, gminnych jednostek organizacyjnych, przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przepisów prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o imprezach masowych.
2. Kandydat na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Rumi powinien spełnić następujące dodatkowe wymagania kwalifikacyjne:
1) posiadać umiejętności organizacyjno-menadżerskie oraz doświadczenie w kierowaniu zespołem,
2) posiadać minimum 3-letni staż pracy na stanowisku związanym z działalnością kulturalną, oświatową, artystyczną lub pedagogiczną,
3) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury,
4) cechować się wysoką kulturą osobistą,
5) posiadać umiejętność pracy z grupami dziecięcymi, młodzieżowymi i artystycznymi,
6) znajomość zagadnień i doświadczeń w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów UE,
7) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,
V. Ramowy zakres zadań:
1. Kierowanie i organizowanie pracy jednostki.
2. Opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych (regulaminów organizacyjnych i innych).
3. Kierowanie realizacją zadań własnych gminy z zakresu organizowania i prowadzenia działalności objętych statutem Miejskiego Domu Kultury w Rumi.
4. Zarządzanie Miejskim Domem Kultury w Rumi, w tym:
- prowadzenie gospodarki finansowej w oparciu o przepisy o finansach publicznych,
- planowanie i realizowanie prac remontowych i konserwatorskich.
5. Reprezentowanie jednostki na zewnątrz i promocja gminy,
6. Pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej.
7. Współpraca z organami gminy w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej.
8. Współpraca ze wszystkimi szkołami, organizacjami, w tym z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
9. Nadzór nad należytym funkcjonowaniem urządzeń technicznych i gospodarczych znajdujących się w jednostce.
10. Składanie Radzie Miasta Rumi sprawozdań z działalności jednostki.
VI. Przygotowanie oferty i termin złożenia:
Kandydat na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Rumi powinien przedłożyć następujące dokumenty:
1) pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Rumi,
2) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV),
3) kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.),
4) kopię dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. świadectwa pracy, zaświadczenie z zakładu pracy),
5) posiadane referencje,
6) oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) pisemną koncepcję zarządzania Miejskim Domem Kultury w Rumi - nie więcej niż 4 strony formatu A4,
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).
11) kopię dowodu osobistego,
12) Pisemne zgłoszenie, życiorys i oświadczenia winny być podpisane przez kandydata.
13) Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem "Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Rumi" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2019 r. (do godz. 17.00) w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres (decyduje data wpływu do urzędu).
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddawane procedurze konkursowej.
14) Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego:
7 dni od daty upływu terminu składania dokumentów aplikacyjnych.
VII. Informacje dodatkowe:
1. Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Rumi zostanie przeprowadzony przez Komisję powołaną przez organizatora - Burmistrza Miasta Rumi odrębnym zarządzeniem.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
I etap - obejmował będzie sprawdzenie dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zostanie przeprowadzony bez udziału kandydatów,
II etap - obejmował będzie:
1) zapoznanie się przez Komisję Konkursową z przedstawionymi przez kandydatów pisemnymi koncepcjami funkcjonowania Miejskiego Domu Kultury w Rumi,
2) przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami,
3) dokonanie oceny kandydatów oraz przedstawienie Burmistrzowi Miasta Rumi wyników konkursu.
4. Dodatkowe informacje, w tym o warunkach organizacyjno- finansowych działalności Miejskiego Domu Kultury w Rumi dostępne są do zapoznania w Referacie Kultury i Sportu pok. 210.
5. Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem podanego przez siebie telefonu kontaktowego.
6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi.
7. Dokumenty aplikacyjne osób nie zakwalifikowanych zostaną odesłane pocztą lub będzie można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Rumi.
8. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
33881410
drukuj ogłoszenie