Ogłoszenie

Wezwanie do stawienia się w sądzie w sprawie odszkodowania za działkę położoną w Sanoku syg. akt XI NS 694/18

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33881653
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XI Ns 694/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy: Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 106.237,00 zł (sto sześć tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych) należnej z tytułu odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość położoną w Sanoku, obręb 0003 Posada, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 1891/3 o pow. 0,1541 ha, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 30.07.2018 r., znak: N-III.7570.1.645.2017, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku osobom, które wykażą, że przed dniem przejścia prawa własności na rzecz Skarbu Państwa (29.01.2018 r.) przysługiwało im prawo własności tej nieruchomości. Wzywa się zainteresowanych, aby przedłożyli prawomocny dokument potwierdzający prawo do ww. nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33881653
drukuj ogłoszenie