Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia prez zasiedzenie nieruchomości gruntowych położonych we Włosienicy.

mazowieckie, Oświęcim

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33881707
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-600 Oświęcim
Ulica
Rynek Główny 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W OŚWIĘCIMIU WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Oświęcimiu I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie nieprocesowe zarejestrowane pod sygnaturą akt I Ns 506/18 z wniosku Anny Wądrzyk o stwierdzenie nabycia przez wymienioną w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości gruntowych położonych we Włosienicy, woj. małopolskie, pow. oświęcimski, składających się z niezabudowanych działek:
a/ 291/5 o powierzchni 0,0760 ha, która powstała z podziału pgr. 291/2, objętej wypisem z rejestru gruntów Starosty Oświęcimskiego, nr jednostki rejestrowej G.326, dla której to nieruchomości jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o nr. KR1E/00006017/8, w której ujawnionym właścicielem jest Bronisława Słomka, córka Józefa i Marii,
b/ 291/6 o powierzchni 0,0241 ha, która powstała z podziału pgr. 291/3, objętej wypisem z rejestru gruntów Starosty Oświęcimskiego, nr jednostki rejestrowej G.326, dla której to nieruchomości jest prowadzony przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu V Wydział Ksiąg Wieczystych wykaz hipoteczny Lwh 130 gm. kat. Włosienica, w którym ujawnionymi współwłaścicielami są: Jakób Witka i Wiktoryia z Bratków Witkowa po połowie.
Sąd wzywa zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i udowodnili prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w postanowieniu o uwłaszczeniu.
33881707
drukuj ogłoszenie