Ogłoszenie

Obwieszczenie nr 3/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego o toczącym się postępowaniu o wydaniu decyzji na zezwoleniu na rozbudowę drogi gminnej - ul. Cienistej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Armii Poznań w Łomiankach.

mazowieckie, Ożarów mazowiecki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33882688
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
129/133
Osoba kontaktowa
POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

SzczegółyOBWIESZCZENIE nr 3/2019
STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 t.j.) oraz na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 t.j.), w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 200/P/2018 z dnia 22 listopada 2018 r., uchylającą w całości decyzję Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 300/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. znak: AB.673.4.2018.EP i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia
zawiadamiam
o toczącym się postępowaniu administracyjnym na wniosek Burmistrza Łomianek, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Rafała Piotrowskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ul. Cienistej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Armii Poznań w Łomiankach na działkach: nr ew.: 2, 7, 14 w obrębie 0005, w jednostce ewidencyjnej 143205_4 Łomianki - miasto, nr ew.: 157/2, 158/2, 159/9, 160/2, 161/5, 163/7, 163/11, 164/19, 164/20, 165/7, 165/8, 166/4, 167/5, 169/3, 185/2, 186/4, 187/2, 188/2, 189/9, 190, 201/2, 203, 204/1, 205/1, 206/1, 211/1, 212/3, 213, 220, 221, 222/2, 183/4, 170/1, 171/1, 172/1, 173/1, 174/3, 174/5, 175/3, 175/5, 176/1, 177/1, 178/1, 179/1, 180/3, 181/3, 182/4, 183/4, 184/6, 193/4, 196/14, 202/2, 112/3, 162/20, 162/21, 189/8, 193/16, 194/9, 197/7, w obrębie 0007 Kiełpin Poduchowny, w jednostce ewidencyjnej 143205_4 Łomianki - obszar wiejski,
nr ew.: 154/1 w obrębie 0008 Kiełpin, w jednostce ewidencyjnej 143205_5 Łomianki - obszar wiejski,
i informuję
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, II piętro, pok. 227 - w poniedziałek i środę w godzinach 14.00-16.00, wtorek i piątek w godzinach 8.00-10.00, w czwartek inspektorzy nie przyjmują interesantów.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne (tel. 22 733 72 27).
Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawcy, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 t.j.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski prosimy kierować na adres Starostwa.
33882688
drukuj ogłoszenie