Ogłoszenie

Konkurs na stanowisko dyrektora Bialskiego Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego

lubelskie, Biała podlaska

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33883422
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Warszawska

SzczegółyOGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Biała Podlaska ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Bialskiego Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej
1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe II stopnia w zakresie kultury albo wyższe II stopnia i studia podyplomowe w zakresie zarządzania kulturą,
3) posiadanie minimum 5 lat ogólnego stażu pracy, w tym co najmniej 3- letniego stażu na stanowisku kierowniczym,
4) znajomość przepisów prawnych i zagadnień związanych z zarządzaniem i funkcjonowaniem instytucji kultury oraz zasad ich finansowania,
5) znajomość zadań i specyfiki funkcjonowania Bialskiego Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej,
6) niekaralność,
7) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
8) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
9) nieposzlakowana opinia.
2.Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym unijnych,
na realizację projektów kulturalnych,
2) umiejętność zarządzania finansami oraz personelem,
3) doświadczenie w organizowaniu i realizowaniu projektów z obszaru kultury.
3. Zakres wykonywanych zadań :
1) kierowanie bieżącą działalnością i zapewnienie sprawnego funkcjonowania Bialskiego Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej oraz zatrudnionych w nim pracowników,
2) koordynowanie działalności kulturalnej na terenie miasta Biała Podlaska,
3) przestrzeganie zasad gospodarności oraz dbanie o właściwe zabezpieczenie mienia Bialskiego Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej,
4) prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej Bialskiego Centrum Kultury
im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej.
4. Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:
1) pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Bialskiego Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej,
2) autorska koncepcja programowo-organizacyjna Bialskiego Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej o objętości maksymalnej 10 stron, dostarczona w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF, zawierająca między innymi:
a) ramowy program działalności instytucji na 3 lata,
b) sformułowanie misji i celów strategicznych,
c) opis optymalizacji pracy i zatrudnienia,
d) plan gospodarowania środkami finansowymi (w tym pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych),
e) opis efektywnego wykorzystania bazy lokalowej i zasobów Bialskiego Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej,
f) plan współpracy z samorządami terytorialnymi województwa lubelskiego oraz innymi podmiotami ze sfery publicznej i niepublicznej, w tym organizacjami pozarządowymi;
3) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
4) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, osiągnięcia zawodowe (rekomendacje, referencje),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany minimalny 5-letni staż pracy
(świadectwa pracy, zaświadczenia o obecnym zatrudnieniu lub kserokopie innych dokumentów potwierdzających staż pracy),
6) kserokopie dokumentów potwierdzających minimalny 3-letni staż na stanowisku kierowniczym,
7) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1458, z późn. zm.),
10) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym,
11) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
12) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych
na potrzeby postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Bialskiego Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.).
5. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne
powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Kopie dokumentów wymienionych w ust. 4 pkt 4, 5 i 6 kandydat powinien opatrzyć
na każdej stronie oświadczeniem o następującej treści: "Oświadczam, że niniejszy dokument jest zgodny z oryginałem" oraz datą i własnoręcznym podpisem. Pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Kandydat jest obowiązany przedłożyć na prośbę komisji konkursowej oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 4, 5 i 6.
6. Informację o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Bialskiego Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej kandydaci na stanowisko dyrektora mogą uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, pokój nr 309 lub telefonicznie: 83 341-69-90.
7. Ofertę z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: "Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Bialskiego Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej" wraz z dokładnym adresem do korespondencji, nr telefonu i adresem e-mail należy złożyć w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, Kancelaria Ogólna - pokój nr 8 w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia w prasie.
Wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opublikowano
na stronie http://bip.bialapodlaska.plw lokalizacji Jak załatwić sprawę - karty informacyjne
i formularze/Kwestionariusz osobowy.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV.
8. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miasta po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu).
9. O terminie, miejscu i godzinie przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
10. Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta Biała Podlaska z siedzibą Urząd Miasta Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: iod@bialapodlaska.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Bialskiego Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody kandydata (art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO),
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania konkursowego oraz wypełnienia obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (§4 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 oraz §5),
5) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia postępowania konkursowego. W przypadku niepodania danych osobowych, nie będzie możliwy udział kandydata w procedurze wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Bialskiego Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej. Kandydat może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia jego oferty w kolejnym etapie postępowania konkursowego.
33883422
drukuj ogłoszenie