Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie wzywa zainteresowanych w sprawie XI NS 433/18 aby wykazali swoje prawo własności i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33883481
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt Xl Ns 433/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 49.505,00 zł należnej z tytułu odszkodowania za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa, położoną w Sanoku w obrębie 0003 Posada, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 502/1 ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. znak N-III.7570.1.802.2017 z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku osobom, które udokumentują prawo własności tej nieruchomości przed dniem przejścia prawa własności na rzecz Skarbu Państwa.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby wykazali swoje prawo własności i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33883481
drukuj ogłoszenie