Ogłoszenie

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu ogłasza konkurs na kandydatów na pozaetatowych członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu

łódzkie, Sieradz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33883924
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU

SzczegółyPrezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu
ogłasza konkurs na kandydatów na pozaetatowych członków
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu
I. Kandydaci przystępujący do konkursu na pozaetatowych członków kolegium powinni spełniać następujące kryteria:
1. posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych,
2. posiadanie wykształcenia wyższego,
3. wykazywanie się wysokim poziomem wiedzy prawniczej w zakresie administracji publicznej oraz doświadczeniem zawodowym w dziedzinach wchodzących w zakres właściwości rzeczowej kolegium,
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
II. Oferty kandydatów powinny zawierać:
1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
2. kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie www.skosieradz.finn.pl),
3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,
4. odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,
5. podpisaną klauzulę zgody następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji konkursu na pozaetatowego członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)."
Oferty wraz z dokumentami kandydaci powinni składać w siedzibie Kolegium, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: KONKURS NA CZŁONKÓW SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO pod adresem: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz.
Termin składania ofert - 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
Klauzula informacyjna:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu, jako administrator danych osobowych, informuje, że dane osobowe zawarte w ofercie i załączonych do niej dokumentach zbierane są dla potrzeb konkursu na pozaetatowego członka Kolegium. Podanie danych w zakresie objętym ogłoszeniem jest dobrowolne ale konieczne dla przeprowadzenia konkursu. Podanie danych dodatkowych jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody na przetwarzanie. Kandydat ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia postępowania konkursowego.
33883924
drukuj ogłoszenie