Ogłoszenie

Podinspektor w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu

pomorskie, Pruszcz gdański

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33884440
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Grunwaldzka 20
Osoba kontaktowa
Gmina Miejska Pruszcz Gdański

SzczegółyURZĄD MIASTA
w PRUSZCZU GDAŃSKIM
UL. GRUNWALDZKA 20
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
PODINSPEKTORA
W REFERACIE OŚWIATY, KULTURY I SPORTU
OFERTA NR 1/2019
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe na kierunku administracja, zarządzanie lub ekonomia,
b) dobra znajomość obsługi komputera - pakiet MS Office,
c) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,
d) znajomość ustaw: o pomocy społecznej, o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, o systemie oświaty - Rozdział 8a, o Karcie Dużej Rodziny, o pożytku publicznym i o wolontariacie, o finansach publicznych, o rachunkowości, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, Prawo zamówień publicznych, o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
e) osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) nieposzlakowana opinia,
g) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
h) obywatelstwo polskie.
2. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie w pracy w administracji samorządowej lub publicznej przy wykonywaniu zadań związanych z obsługą dotacji ze środków pochodzących z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone gminie, w szczególności w zakresie pomocy społecznej,
b) odporność na stres,
c) umiejętność pracy pod presją czasu, odpowiedniego ustalania priorytetów, właściwej organizacji pracy,
d) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, wysoka kultura osobista,
e) systematyczność, dokładność ,odpowiedzialność, dyspozycyjność, uczciwość i zaangażowanie w pracę.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie rejestru żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów,
b) nadzór nad podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3,
c) prowadzenie postępowań związanych z przyznawaniem Pruszczańskich Bonów Opiekuńczych, Pruszczańskiej Karty Dużej Rodziny oraz Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny,
d) prowadzenie postępowań związanych z udzielaniem pomocy uczniom o charakterze socjalnym,
e) nadzór nad Miejskim Żłobkiem Nr 1 im. Króla Maciusia w Pruszczu Gdańskim oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim,
f) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem budżetu oraz przekazywaniem środków finansowych do publicznych żłobków prowadzonych przez gminę oraz do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Pruszczu Gdańskim i sprawozdawczością w tym zakresie,
g) realizacja zadań związanych ze współpracą z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
h) inicjowanie i organizowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy zewnętrznych.
4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
b) godziny pracy: godziny pracy: 730 -1530 ; poniedziałek lub środa 900 -1700 ,
c) obsługa sprzętu komputerowego i biurowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie),
d) na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
e) większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej.
5. Wymagane dokumenty:
a) curriculum vitae,
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
e) inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) kserokopie dokumentów poświadczających dotychczasowy przebieg pracy zawodowej,
g) oświadczenie o niekaralności, posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
h) zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.), jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu w terminie do dnia 26 lutego 2019 r. (tj. 14 dni od dnia opublikowania
w Biuletynie Informacji Publicznej). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta Pruszcz Gdański po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osoby spełniające wymagania formalne określone
w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronach miejskiego portalu internetowego (www.pruszcz-gdanski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Pruszczu Gdańskim.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane
w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta przez okres 7 dni od dnia upowszechnienia informacji
o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miasta nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 7 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim
w styczniu 2019 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.
Prosimy o zamieszczenie w wymaganych dokumentach aplikacyjnych klauzuli o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 20 na potrzeby obecnego procesu rekrutacji."
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy
ul. Grunwaldzkiej 20, który reprezentuje Gminę Miejską Pruszcz Gdański i jest kierownikiem Urzędu Miasta Pruszcz Gdański. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail iod@pruszcz-gdanski.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na poszczególne stanowiska pracy na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - za zgodą osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Komisja rekrutacyjna oraz mogą być podmioty świadczące
dla Administratora usługi pocztowe, prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym
w pozyskaniu danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: w przypadku kandydatów którzy nie zostali przyjęci w procesie rekrutacji- przez okres 7 od dnia zakończenia rekrutacji, w przypadku kandydatów którzy zostali zatrudnieni - przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; W przypadku gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz obowiązujących regulacji wewnętrznych (Zarządzenie Nr 635/2017 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uwzględnienia Pana/i kandydatury w procesie rekrutacji.
33884440
drukuj ogłoszenie