Ogłoszenie

Zawiadomienie w sprawie sygn. akt VII Ns 81/17/8 w sprawie depozytu sądowego

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33884344
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-729 Poznań
Ulica
Młyńska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY POZNAŃ - STARE MIASTO W POZNANIU VII WYDZIAŁ CYWILN

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Wydziale VII Cywilnym, pod sygn. akt VII Ns 81/17/8, toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (obecnie: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu) o udzielenie przez Sąd zgody na złożenie do depozytu sądowego kwoty 20.575,00 zł (dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych) tytułem odszkodowania, zgodnie z treścią decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 7 grudnia 2015 r. nr IFVIII.7570.24.13.2014, za przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Częstochowie, obręb 70, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 14/1 o pow. 0.0049 ha i nr 14/3 o pow. 0.0137 ha, która powstała z podziału działki nr 14/2 nieposiadającej księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów, na podstawie których można by ustalić osoby, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Opisany wyżej przedmiot depozytu miałby zostać wydany osobie lub osobom - właścicielom ww. nieruchomości, która lub które udokumentują swój tytuł prawny do niej na dzień przed przejęciem jej z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, tj. na dzień 17 sierpnia 2014 r. Sąd wzywa wierzyciela/-li do odbioru wyżej opisanego depozytu.
33884344
drukuj ogłoszenie