Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Płocku I Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt I Ns 255/17 o zezwoelniu na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty pieniężnej

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33888512
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PŁOCKU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 255/17
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Płocku - I Wydział Cywilny zezwolił wnioskodawcy Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 3.533,00 zł (trzy tysiące pięćset trzydzieści trzy złote i 00/100) tytułem zapłaty odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Mazowieckiego w decyzji z dnia 29 marca 2016 r., znak SPN - P.7570.492.2014, należnego wierzycielowi (właścicielowi nieruchomości) w związku ze szkodami powstałymi wskutek ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości w związku z wybudowaniem gazociągu na działce położonej w obrębie Ciółkowo, gmina Radzanowo, powiat płocki, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 236, objętej decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2010 r. nr WIŚ.P.TM - 7210 - G/1/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pod nazwą "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna - Gustorzyn" zmienionej w części decyzją Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 września 2012 r. znak BOII - 4pf/Bk/BP - 5 - 772 - 2 - 1275/11/1, któremu kwota ta ma zostać wypłacona na jego wniosek pod warunkiem udokumentowania przysługiwania prawa do tej nieruchomości. Sąd wzywa wierzyciela (właściciela nieruchomości) bądź jego następców prawnych do odbioru depozytu w terminie 10 lat od ogłoszenia niniejszego postanowienia - pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.
33888512
drukuj ogłoszenie