Ogłoszenie

OBWIESZCZENIE STAROSTY ALEKSANDROWSKIEGO w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
156001
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
26-02-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


OBWIESZCZENIE
STAROSTY ALEKSANDROWSKIEGO
z dnia 13 lutego 20
19 r.

Na podstawie art. l1d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2018 r. poz. 1474)
oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096)

zawiadamiam

że do tut. organu administracji architektoniczno-budowlanej wpłynęły nowe dowody w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Miejskiej Ciechocinek, ul. Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek działająca za pośrednictwem: pana Andrzeja Piaseckiego prowadzącego działalność gospodarczą pn. Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki,
ul. Al. Kopernika 5/71, 88-100 Inowrocław w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.
Rozbudowa drogi gminnej nr 160963C - ul. Stawowa w Ciechocinku

obejmująca działki o numerach ewidencyjnych:
w miejscowości: obręb m. Ciechocinek gmina: m. Ciechocinek
nr ewidencji gruntów: 586/2, 623/28, 622/2, 622/1, 621/1, 585/3, 623/53, 623/51

Wniosek obejmuje projekt podziału nieruchomości o numerze ewidencyjnym:
622/2 - Obręb m. Ciechocinek (działki powstałe po podziale 622/5, 622/6)
622/1 - Obręb m. Ciechocinek (działki powstałe po podziale 622/3, 622/4)
621/1 - Obręb m. Ciechocinek (działki powstałe po podziale 621/2, 621/3)
585/3 - Obręb m. Ciechocinek (działki powstałe po podziale 585/4, 585/5)

które w części będą przejęte na rzecz Gminy Miejskiej Ciechocinek, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych.

Wniosek obejmuje działki o numerach ewid:
623/53 - Obręb m. Ciechocinek
623/51 - Obręb m. Ciechocinek

które w całości będą przejęte na rzecz Gminy Miejskiej Ciechocinek na zasadach jw.
Informuję, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym
w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8, Wydział Architektury i Budownictwa, pokój nr 225
w godzinach 8.00 do 15.00 w dniach pracy Urzędu.
W tym samym miejscu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia istnieje możliwość
składania uwag i wniosków (znak sprawy: AB.6744.4.2018).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej,
na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj.
oraz Urzędu Miasta Ciechocinka.

 

drukuj ogłoszenie