Ogłoszenie

Ogłoszenia Wójta Gminy Kleszczów o wyłożeniu do publicznegowglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bogumiłów i Karolów

łódzkie, Kleszczów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33889633
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-02-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
GMINA KLESZCZÓW

SzczegółyOGŁOSZENIE
Wójta Gminy Kleszczów
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bogumiłów i Karolów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 54 ust. 2 i 3, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLI/413/2018 Rady Gminy Kleszczów z dnia 27 lutego 2018 r. - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bogumiłów i Karolów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 7 marca 2019 r. do 28 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 7:30 do 15:30 oraz we wtorki w godz. od 9:00 do 17:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 tej ustawy należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Kleszczowie lub na adres Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2019 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 18 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie o godz.1500.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bogumiłów i Karolów i o prognozie oddziaływania na środowisko do ww. planu miejscowego.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wyżej.
Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów,
2) ustnie do protokołu w referacie Inwestycji Gminnych,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: kancelaria@kleszczow.pl
w terminie do dnia 12 kwietnia 2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kleszczów.
Uwagi niedotyczące problematyki zmiany planu oraz wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Wójt Gminy Kleszczów
Sławomir Chojnowski
33889633
drukuj ogłoszenie