Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Płocku I Wydział Cywilny zezwolił wnioskodawcy Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA na złożenie do depozytu sądowego kwoty pieniężnej

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33891784
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PŁOCKU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 249/17
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Płocku - I Wydział Cywilny zezwolił wnioskodawcy Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 377,00 zł (trzysta siedemdziesiąt siedem złotych i 00/100) tytułem zapłaty odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Mazowieckiego w decyzji z dnia 2 listopada 2015 r., znak SPN - P.7570.88.2015, należnego wierzycielowi (właścicielowi nieruchomości) w związku ze szkodami powstałymi wskutek ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości w związku z wybudowaniem gazociągu na działce położonej w obrębie Woźniki Paklewy, gmina Radzanowo, powiat płocki oznaczonej w ewidencji gruntów nr. 22 objętej decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2010 r., nr WIŚ.P.TM - 7210 - G/1/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pod nazwą "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna - Gustorzyn" zmienionej w części decyzją Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 września 2012 r., znak BOII - 4pf/Bk/BP - 5 - 772 - 2 - 1275/11/12, któremu kwota ta ma zostać wypłacona na jego wniosek pod warunkiem udokumentowania przysługiwania prawa do tej nieruchomości. Sąd wzywa wierzyciela (właściciela nieruchomości) bądź jego następców prawnych do odbioru depozytu w terminie 10 lat od ogłoszenia niniejszego postanowienia - pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.
33891784
drukuj ogłoszenie