Ogłoszenie

Komunikat DNB Banku Polska Spółka Akcyjna

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
156029
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
05-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółySzanowni Państwo,
w konsekwencji decyzji administracyjnej nr [numer decyzji] wydanej [data] w trybie art. 28 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 i 650) przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej ,,U0KiK"), niniejszym pragniemy Państwa poinformować, że zasilanie co miesiąc kont osobistych, kont oszczędnościowych lub kont walutowych założonych i prowadzonych przez DNB Bank Polska Spółkę Akcyjną (tj. kont wchodzących w skład pakietu określonego w zasadach promocji) kwotami wskazanymi w umowach, z innych kont prowadzonych przez DNB Bank Polska Spółkę Akcyjną (tj. kont, które nie wchodziły w skład pakietu określonego w zasadach promocji), Bank uznaje za spełnienie warunków promocji.
Informujemy, że w wykonaniu zobowiązania złożonego wobec Prezesa U0KiK, Bank:
- automatycznie przywróci na przyszłość marżę promocyjną wszystkim aktualnym klientom oraz
- zwróci aktualnym klientom (automatycznie) i byłym klientom kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy naliczoną klientowi marżą standardową a marżą promocyjną, za cały okres, w którym wobec danego klienta Bank pobierał podwyższone oprocentowanie kredytów lub pożyczek hipotecznych,
w przypadkach, w których Bank nie uznał za należyte wykonanie promocji dokonania przez konsumenta wymaganych zasileń rachunku, o którym mowa w zasadach promocji (tj. jednego z rachunków wchodzących w skład pakietu określonego w zasadach promocji), środkami pochodzącymi z innego rachunku tego konsumenta prowadzonego przez Bank (tj. środkami pochodzącymi z rachunku, który nie wchodził w skład pakietu określonego w zasadach promocji).

W przypadku aktualnych klientów, powyższy zwrot nastąpi poprzez uznanie rachunku bankowego, który klient posiada w Banku.

W przypadku byłych klientów, Bank dokona uznania rachunku tym klientom, którzy:
- w terminie [Bank wskaże konkretną datę: 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się Decyzji] zwrócą się do Banku o dokonanie zwrotu, przesyłając wniosek na adres: DNB Bank Polska S.A., ul. Postępu 15 C, 02-676 Warszawa lub adres: ok@dnb.pl; oraz
- we wniosku wskażą umowę, w odniesieniu do której Bank stwierdził naruszenie zasad promocji oraz wskażą numer rachunku bankowego, na który Bank dokona zwrotu.

Po otrzymaniu wniosku, w ciągu 14 dni Bank dokona przelewu ww. kwoty na numer rachunku wskazany przez byłego klienta.

Klientowi, który w ramach promocji dokonywał zasileń rachunku, o którym mowa w zasadach promocji (tj. jednego z rachunków wchodzących w skład pakietu określonego w zasadach promocji), środkami pochodzącymi z innego rachunku tego klienta prowadzonego przez Bank i wchodzącego w skład pakietu określonego w zasadach promocji, a który nie zgadza się z powyższymi działaniami DNB Bank Polska S.A. przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy kredytu na drodze cywilnoprawnej przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: