Ogłoszenie

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przeprowadzenie startegicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu.

lubuskie, Przytoczna

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33893859
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-03-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
66-340 Przytoczna
Ulica
ROKITNIAŃSKA 4
Osoba kontaktowa
GMINA PRZYTOCZNA

SzczegółyWÓJT GMINY PRZYTOCZNA

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko projektu tego planu
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1945 ze zmianami), oraz art.39 ust.1 pkt 1, 3, 4 i 5 w związku z art.46 pkt 1 i art.54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Przytoczna uchwały nr XLII/293/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Lubikowskim.
Granice obszaru opracowania oznaczono na załączniku graficznym do powyższej uchwały (do wglądu w Urzędzie Gminy Przytoczna i na stronie internetowej http://przytoczna.bip.net.pl).
Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko do Wójta Gminy Przytoczna na piśmie na adres: Urząd Gminy, ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Przytocznej lub drogą elektroniczną opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: budownictwo@przytoczna.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Wójt Gminy Przytoczna.
WÓJT GMINY PRZYTOCZNA
(-) Bartłomiej Kucharyk
33893859
drukuj ogłoszenie