Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydziałem I Cywilnym toczy się sprawa I NS 1112/16, Sąd wydał pozwolenie wnioskodawcy Gminie Miasto Rzeszów na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4.621.00zł należnej z tytułu odszkodowania.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33894197
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział I Cywilny, informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I Ns 1112/16 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy Gminie Miasto Rzeszów na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4621,00 zł (cztery tysiące sześćset dwadzieścia jeden złotych 00/100) należnej z tytułu odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość położoną w obrębie 224 Rzeszów-Biała II, gmina m. Rzeszów, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 1203/6 o pow. 0,0030 ha, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 czerwca 2016 r. znak: N-III.7570.1.122.2016, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku, osobie, która wykaże, iż przed dniem 15 kwietnia 2016 r. przysługiwało jej prawo własności do działki nr 1203/6 o pow. 0,0030 ha, położonej w obrębie 224 Rzeszów-Biała II, gmina m. Rzeszów.
Wzywa się zainteresowanych, aby wykazali, iż na dzień wywłaszczenia przysługiwało im prawo własności ww. nieruchomości położonej w Rzeszowie, i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33894197
drukuj ogłoszenie