Ogłoszenie

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestzennego dla miejscow. Starościn, obręb Lubiechnia Wielka, gm. Rzepin

lubuskie, Rzepin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33894777
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
69-110 Rzepin
Ulica
PLAC RATUSZOWY 1
Osoba kontaktowa
URZĄD MIEJSKI W RZEPINIE

SzczegółyRzepin, dnia 14 marca 2019 r.
oGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla miejscowości Starościn, obręb Lubiechnia Wielka, gm. Rzepin
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), uchwały Nr XXX/228/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Starościn, obręb Lubiechnia Wielka, gm. Rzepin, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Starościn, obręb Lubiechnia Wielka, gm. Rzepin, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 marca 2019 r. do 15 kwietnia 2019 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzepinie, Pl. Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin, w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzepinie, Pl. Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin, o godz. 10, w sali konferencyjnej.
W związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzepinie, pok. 6 w godzinach przyjmowania interesantów lub pod nr tel. 95 7596 015 oraz składać uwagi do ww. postępowania.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Uwagi należy składać na adres: na adres Urzędu Miejskiego w Rzepinie Urzędu Miejskiego w Rzepinie, Pl. Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin, e-mail: umg@rzepin.pllub na platformie ePUAP: /umrzepin/skrytka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Burmistrz Rzepina.
Burmistrz Rzepina
33894777
drukuj ogłoszenie