Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Krakowa-śródmieście w Krakowie Wydział I Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych o rozprawie głównej przeciwko oskarżonej Dorocie Klabach

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33897385
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ II KARNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział II Karny, działając na podstawie art. 131 § 2 k.p.k. zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych czynami oskarżonej Doroty Klabachy o przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. i inne, polegające m.in. na doprowadzeniu w Krakowie w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 27 stycznia 2017 roku wskazanych w akcie oskarżenia pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook poprzez wprowadzenie w błąd co do zbiórki pieniędzy na leczenie choroby nowotworowej oskarżonej w łącznej kwocie 6.035,55 zł, iż rozprawa główna na skutek wniesionego aktu oskarżenia z dnia 7 grudnia 2017 r. sygn. akt PR 2 Ds. 573.2017 przez Prokuraturę Rejonową Kraków-Śródmieście Wschód odbędzie się w dniu 21 maja 2019 r. o godz. 11.00 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, w sali B-104.
Sąd informuje, iż osoby pokrzywdzone w niniejszej sprawie mogą do czasu otwarcia przewodu sądowego na rozprawie głównej przystąpić do sprawy jako oskarżyciele posiłkowi poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie bądź do protokołu (art. 53-59 k.p.k.). Nadto osoby pokrzywdzone uprawnione są do dochodzenia roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa bądź przez wytoczenie powództwa cywilnego w powyższym terminie (art. 62-70 k.p.k.), bądź też poprzez złożenie wniosku o orzeczenie naprawienia szkody w toku rozprawy głównej (art. 46 k.p.k.).
Sąd zawiadamia również, że oskarżona może do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania na rozprawie głównej złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie jej określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego w całości. Sąd może taki wniosek uwzględnić, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzania rozprawy w całości, a wnioskowi temu nie sprzeciwił się Prokurator oraz pokrzywdzeni należycie zawiadomieni o terminie rozprawy i pouczeni o możliwości zgłoszenia takiego wniosku przez oskarżonych (art. 387 k.p.k.).
Jednocześnie Sąd informuje, że obecność osób pokrzywdzonych na rozprawie głównej nie jest obowiązkowa, zaś ich niestawiennictwo nie tamuje rozpoznania sprawy.
33897385
drukuj ogłoszenie