Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny informuje o wydaniu decyzji w sprawie pod sygn. akt VI Ns 695/17/S

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33898076
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI CYWIL

SzczegółyOgłoszenie
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny informuje, iż w dniu 6 lutego 2019 roku w sprawie z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad pod sygn. akt VI Ns 695/17/S wydano postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.299,54 zł (dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 54/100) tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 30 października 2017 roku znak WS-II-7570.5.248.2015.AC za przejętą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość w udziale wynoszącym 1/24 części, oznaczoną jako działka numer 2998/14 o powierzchni 0,0171 ha i działka nr 2999/46 o powierzchni 0,0355 ha obręb 3 Krzeczów, jedn. ewid. Lubień o nieuregulowanym stanie prawnym. Uprawnionymi do odbioru depozytu są osoby legitymujące się postanowieniem spadkowym lub poświadczeniem nabycia spadku po poprzednim właścicielu nieruchomości lub też innym dokumentem świadczącym, że przed wydaniem ww. decyzji posiadały tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości.
Sąd wzywa wierzycieli do odbioru z depozytu sądowego przedmiotu świadczenia.
33898076
drukuj ogłoszenie