Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Liceum Plastycznego w Gorzowie Wlkp., ul. Bema 1

lubuskie, Gorzów wielkopolski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33898944
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-400 Gorzów wlkp.
Ulica
SIKORSKIEGO 3-4
Osoba kontaktowa
MIASTO GORZÓW WLKP. - URZĄD MIASTA

SzczegółyPrezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Liceum Plastycznego w Gorzowie Wielkopolskim ul. Bema 1.
Prezydent Miasta informuje, że:
do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone
w § 1 ust. 3 lub § 3 ust. 1 rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej (Dz. U. z 2018 poz. 693).
Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę
i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 694) oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki,
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 931 ze zm.), lub kopii świadectwa, o którym mowa w art. 211 ust. 3 pkt 2lub 3 ustawy
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 ze zm.) -
w przypadku cudzoziemca,
g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym,
h) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
i) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm.),
k) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 430 ze zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną,
o której mowa w art. 76 ust. 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.), lub w art. 276 ust. 1ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 -
w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
o) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych,
p) oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Liceum Plastycznego w Gorzowie Wielkopolskim ul. Bema 1, w terminie do 17 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w Kancelarii Ogólnej, ul. Sikorskiego 3-4. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
33898944
drukuj ogłoszenie