Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra ogłasza przystapienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Goszcz

dolnośląskie, Twardogóra

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33899637
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-03-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
56-416 Twardogóra
Ulica
Ratuszowa 145
Osoba kontaktowa
Gmina Twardogóra

Szczegóły.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Goszcz w gminie Twardogóra
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 i 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Twardogórze uchwały Nr VI.42.2019
z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Goszcz w gminie Twardogóra, obejmującego działki
o numerach ewidencyjnych : 259/2, 259/3, 259/4, 259/5, 258, 260, 565 AM 3.
Granice obszaru objętego sporządzeniem planu określono w załączniku graficznym do uchwały. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra.
Wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze lub przesłać na adres:
56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14; e-mail: ratusz@twardogora.pl lub za pomocą platformy ePUAP,
w terminie do dnia 19 kwietnia 2019 r.
Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
Paweł Czuliński
33899637
drukuj ogłoszenie