Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny informuje, iż tut.Sąd w sprawie I NS 771/17 wydał postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Skarbowi Państwa-Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu kwoty 16.595,00zł tytułem odszkodowania.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33900359
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny informuje, iż tut. Sąd w sprawie o sygn. akt INs 449/18 wydał postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 16.595,00 zł (szesnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) tytułem odszkodowania za przyjęcie na rzecz Skarbu Państwa - Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad prawa współwłasności nieruchomości gruntowej w 1/3 części oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 1828/3 o powierzchni 0,1141 ha, położona w miejscowości Sanok, obręb 0004 Dąbrówka, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 marca 2018 roku, znak nr N-III.7570.1.474.2017,
z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku osobie lub osobom, które wykażą przysługujące im w dniu nabycia przez Skarb Państwa - Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad prawo własności do działki.
Wzywa się następców prawnych, aby w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenia.
33900359
drukuj ogłoszenie