Ogłoszenie

Zarząd Cuiavii Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Inowrocławiu zwołuje zebranie przedstawicieli, które odbędzie się dnia 26 kwietnia 2019r.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
156188
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
06-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółyZ A W I A D O M I E N I E

Zarząd Cuiavii Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Inowrocławiu
na mocy § 31 Statutu Spółdzielni zwołuje


ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

które odbędzie się dnia 26 kwietnia 2019 r. o godz.11.00.
w siedzibie Spółdzielni Inowrocławiu przy ul. Nowej 32.


Porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Wybór Prezydium Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu obrad, w tym regulaminów komisji.
5. Wybór Komisji Zebrania:
a/ mandatowej
b/ skrutacyjnej
c/ uchwał i wniosków
6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania.
7. Sprawozdanie Zarządu za 2018 rok.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok.
9. Przedstawienie przez biegłego rewidenta weryfikacji sprawozdania finansowego Spółdzielni <br>za 2018 r.
10. Wystąpienie zaproszonych gości.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok,
b/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2018 rok,
c/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok,
d/ udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,
e/ udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu,
f/ pokrycie straty bilansowej za 2018 r.,
g/ określenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć,
12. Sprawy różne.
13. Zatwierdzenie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
14. Zakończenie.

 


Zarząd
Cuiavii Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej w Inowrocławiu

 

drukuj ogłoszenie