Ogłoszenie

Wójt Gminy Sicienko ogłasza konkurs
na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku z siedzibą
w Sicienku przy ul. Bydgoskiej 6

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
156194
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
04-04-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Wójt Gminy Sicienko
ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku z siedzibą w Sicienku przy ul. Bydgoskiej 6

Wymagania niezbędne:
· obywatelstwo polskie,
· wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane o kierunku kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą, animacja kultury,
pedagogika kulturalno-oświatowa lub pokrewne,
· staż pracy minimum 5 lat,
· stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
· pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
· niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
· brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Wymagania dodatkowe:
· min. roczny staż pracy w sektorze kultury, mile widziany staż na stanowisku kierowniczym
w sektorze kultury,
· znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem instytucji kultury i specyfiki
pracy ośrodka kultury,
· prawo jazdy kat. B,
· komunikatywność, umiejętność kierowania zespołem, umiejętności menadżerskie,
· kreatywność,
· dyspozycyjność,
· zdolności analityczne, wysoka kultura osobista,
· rzetelność, staranność, odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
· znajomość aktów prawnych: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych,
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, przepisów o ochronie danych osobowych,
· gotowość podjęcia zatrudnienia od 1 lipca 2019 r.,
· znajomość uwarunkowań i specyfiki kulturalno-społecznej Gminy Sicienko.

Zgłoszenie do konkursu następuje w formie pisemnej.

Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
· życiorys (CV),
· list motywacyjny,
· kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
· kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
· kopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu
w przypadku kontynuacji zatrudnienia),
· kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
· zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym
(praca przy komputerze powyżej 4 godz.),
· oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
· oświadczenie kandydata, że nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
· oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi,
· autorską pisemną koncepcję programową realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania
i rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienkuna 3 kolejne lata, w powiązaniu z lokalnymi uwarunkowaniami i specyfiką Gminy Sicienko oraz działalnością pozostałych instytucji,
· oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania konkursowego,
· oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku,
· inne dokumenty według uznania kandydata (do wniosku mogą być dołączone opinie
i rekomendacje).

Ofertę z dokumentami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko w zamkniętej kopercie z napisem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku" lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy w Sicienku
ul. Mrotecka 9
86 - 014 Sicienko
w terminie do 7 maja 2019 roku do godz. 17.00. W przypadku ofert przesłanych pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.
Oferty dostarczone po upływie podanego terminu nie będą rozpatrywane.
List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy, koncepcja, wymagane oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia.
Uczestnik konkursu otrzyma zestaw informacyjny zawierający warunki organizacyjno-finansowe działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku, po uprzednim pisemnym lub telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby w Urzędzie Gminy w Sicienku.
Ogłoszenie o konkursie jest również zamieszczone na stronie www.bip.sicienko.pl, gdzie można pobrać druki oświadczeń, kwestionariusza i klauzuli informacyjnej.
O dopuszczeniu do konkursu bądź odrzuceniu oferty oraz o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie.

Do przeprowadzenia konkursu Wójt Gminy Sicienko powoła komisję konkursową
oraz ustali jej tryb pracy.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 7 czerwca 2019 r.

Zgodnie z art. 15 ust.2 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dyrektor powołany zostanie na czas określony na okres trzech lat. Organizator przed powołaniem dyrektora zawrze z nim odrębną umowę w formie pisemnej,
w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury
oraz program jej działania. Umowa wejdzie w życie z dniem powołania dyrektora.
Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.

Osobą upoważnioną do udzielania dodatkowych informacji na temat konkursu
jest Pani Agnieszka Czarnolewska - Sekretarz Gminy Sicienko, tel. 52 58 70 751.

Wójt
(-) Piotr Chudzyński

 

 

drukuj ogłoszenie