Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia prawa własności udziału w nieruchomości gruntowej połozonej w Grojcu

małopolskie, Oświęcim

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33901857
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-600 Oświęcim
Ulica
Rynek Główny
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W OŚWIĘCIMIU WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 600/18
OGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Oświęcimiu I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie nieprocesowe w sprawie o powyższej sygnaturze z wniosku Jarosława Radwana z udziałem Barbary Spisak, Bogusława Radwan, Kazimiery Białożyt o stwierdzenie nabycia przez Władysława Radwana i Mariannę Radwan w trybie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych prawa własności udziału wynoszącego 30/32 części w nieruchomości gruntowej położonej w Grojcu w woj. małopolskim, pow. oświęcimskim, gminie Oświęcim, składającej się z działki 783/3 o powierzchni 0,1934 ha, objętej wypisem z rejestru gruntów Starosty Oświęcimskiego nr jed. rejestrowej G.458, jednostka ewidencyjna Oświęcim-obszar wiejski, obręb ewidencyjny Grojec, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Oświęcimiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr. KR1E/00000558/0, w której aktualnie są zapisane hipotecznie następujące udziały: na rzecz Antoniny Kublińskiej 1/32 części, na rzecz Józefa Kublińskiego 5/32 części, na rzecz Franciszka Sporysza 4/32 części, na rzecz Janiny Sporysz 12/32 części oraz na rzecz Maryanny Szkatułównej 8/32 części, którzy są nieznani z miejsca pobytu, a pozostały udział wynoszący 2/32 części na rzecz poprzedników prawnych uczestników niniejszego postępowania (Władysława Radwana i Marii Radwan).
Sąd wzywa zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i udowodnili prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w postanowieniu o uwłaszczeniu.
33901857
drukuj ogłoszenie