Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33902697
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-714 Poznań
Ulica
al. Niepodległości
Osoba kontaktowa
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBĄ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJ

SzczegółyZarząd Województwa Wielkopolskiego
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
ul. Prusa 3, 60-819 Poznań
na czas określony - 3 lata
I. Wymagane kwalifikacje kandydatów:
a) niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie,
2) co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z działalnością kulturalną;
b) preferowane:
1) wykształcenie o profilu humanistycznym,
2) doświadczenie i znajomość specyfiki pracy w instytucji kultury,
3) znajomość zasad oraz przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania i finansowania instytucji kultury,
4) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu,
5) doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych,
6) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi (w tym w realizacji projektów kulturalnych);
c) dodatkowe:
1) znajomość języka obcego,
2) ukończone studia podyplomowe, szkolenia lub kursy związane z zarządzaniem kulturą i/lub z zarządzaniem zasobami ludzkimi, dodatkowe kwalifikacje zawodowe.
II. Wymagane dokumenty:
1) pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu;
2) autorski program działania Biblioteki na 3 lata, o objętości maksymalnej 10 stron A4, dostarczony w formie pisemnej, zawierający między innymi:
ramowy program działalności instytucji,
sformułowanie misji i celów strategicznych,
opis optymalizacji pracy i zatrudnienia,
opis efektywnego wykorzystania bazy lokalowej i zasobów Biblioteki,
plan gospodarowania środkami finansowymi, w tym pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych,
plan współpracy z samorządami terytorialnymi województwa wielkopolskiego oraz innymi podmiotami ze sfery publicznej i niepublicznej, w tym organizacjami pozarządowymi;
3) życiorys z adresem do korespondencji i przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia;
4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
5) oświadczenie, że uczestnik nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe;
6) oświadczenie, że uczestnik nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1458 ze zm.);
7) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
8) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia, w tym co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z działalnością kulturalną;
9) za zgodą uczestnika do wniosku mogą być dołączone inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje, dorobek i osiągnięcia zawodowe.
Dokumenty wymienione w punktach 1-6 powinny być podpisane przez osobę przystępującą do konkursu.
III. Wnioski należy składać w zamkniętych kopertach lub przesyłać na adres:
Departament Kultury
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań (pokój nr 333)
w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do 9 maja 2019 r., do godz. 15:30, z dopiskiem na kopercie "Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu - NIE OTWIERAĆ".
Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu do Departamentu Kultury UMWW w Poznaniu. Wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej.
IV. Informacje dodatkowe:
1) Dodatkowe informacje, w tym informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, można uzyskać w Departamencie Kultury UMWW w Poznaniu, al. Niepodległości 34, tel.: 61 626 68 80, e-mail: dk.sekretariat@umww.pl.
2) Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Zarząd Województwa Wielkopolskiego powoła komisję konkursową, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1983 ze zm.) i określi tryb jej pracy.
3) Przewiduje się, że rozpatrzenie wniosków przez komisję konkursową nastąpi w ciągu 60 dni od daty zakończenia terminu ich składania.
4) Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
I etap - sprawdzenie wniosków pod względem formalnym bez udziału uczestników,
II etap - rozmowy kwalifikacyjne.
5) O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.
6) Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej UMWW.
7) Kandydat/kandydaci wyłoniony/-eni w postępowaniu konkursowym zostanie/-ą przedstawiony/-eni Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
V. W związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w ramach konkursu informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
2) Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego oraz w celu archiwizacji dokumentów.
3) Dane osobowe przetwarzamy:
a) w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który wynika z ustawy o samorządzie województwa, kodeksu pracy oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
b) na podstawie zgody udzielonej przez uczestnika konkursu.
4) Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje odrzuceniem oferty ze względów formalnych.
5) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych: Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań; skrytka elektroniczna ePUAP: /umarszwlkp/skrytkaESP; e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
6) Dane osobowe (imiona i nazwiska) kandydata/-ów wyłonionego/-onych w postępowaniu konkursowym mogą być ujawnione w Biuletynie Informacji Publicznej UMWW przez okres 3 miesięcy od zakończenia postępowania konkursowego.
7) Złożone dokumenty będą brakowane po upływie 3 miesięcy od zakończenia postępowania konkursowego. Dane osobowe zawarte w protokołach z posiedzeń komisji konkursowej (imiona i nazwiska) będą przetwarzane wieczyście, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
8) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, a w przypadku, o którym mowa w pkt. 3b - prawo do usunięcia danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
9) Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.
33902697
drukuj ogłoszenie