Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje iż w sprawie XI NS 872/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie na złożenie do depozytu kwoty 845zł tytułem odszkodowania.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33903215
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XI Ns 872/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy: Skarbowi Państwa - Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 845 zł (osiemset czterdzieści pięć złotych 00/100) należnej z tytułu odszkodowania za przejętą na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość położoną w obrębie Witkowice, gmina Radomyśl nad Sanem, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 98/2 o pow. 0,0095 ha, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 25.09.2018 r., znak: N-VII.7570.1.65.2018, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku osobom, które udokumentują prawo własności tej nieruchomości na dzień 22.12.2017 r. Wzywa się zainteresowanych, aby przedłożyli prawomocny dokument potwierdzający prawo do ww. nieruchomości na dzień 22.12.2017 r. i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33903215
drukuj ogłoszenie