Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie XI NS 827/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu kwoty 5.411,00zł tytułem odszkodowania.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33903224
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XI Ns 827/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy: Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5.411 zł (pięć tysięcy czterysta jedenaście złotych) należnej z tytułu odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość położoną w obrębie 0013 Parkosz, gm. Pilzno, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 860/5 o pow. 0,0283 ha, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 21.09.2018 r., znak: N-III.7570.1.359.1.2018, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku osobom, które wykażą, że przed dniem przejścia prawa własności na rzecz Skarbu Państwa (16.02.2018 r.) przysługiwało im prawo własności tej nieruchomości.
Wzywa się zainteresowanych, aby przedłożyli prawomocny dokument potwierdzający prawo do ww. nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33903224
drukuj ogłoszenie