Ogłoszenie

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców

lubelskie, Cyców

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33904471
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-04-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
GMINA CYCÓW

SzczegółyOGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców.
Na podstawie art. 11 pkt 7 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1945), art. 39 pkt 1, ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2081) oraz Uchwały Rady Gminy Cyców nr XI/105/16 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cyców
zawiadamiam
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18 kwietnia 2019 r. do 9 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Cyców, ul. Chełmska 42, 21-070 Cyców, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Cyców http://www.ugcycow.pl/asp/pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Cyców o godz. 10.00.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1945) oraz art. 39 pkt 1 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2081) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Cyców z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019 r.
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA
- LOKALIZACJA TERENÓW, DLA KTÓRYCH UWZGLĘDNIONO UWAGI DO STUDIUM
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CYCÓW - skala 1:10 000
PLANSZA PODSTAWOWA
33904471
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: