Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Jowisz” w upadłości w Czeladzi (dalej: SKOK) ogłasza...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
156355
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej

„Jowisz" w upadłości w Czeladzi (dalej: SKOK)

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż

wierzytelności z tytułu podwójnej odpowiedzialności członków SKOK za powstałe straty,

z wyłączeniem wierzytelności wobec Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż wierzytelności z tytułu podwójnej odpowiedzialności członków SKOK za powstałe straty (§ 60 ust. 5 Statutu SKOK), z wyłączeniem wierzytelności wobec Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej, opisanych w Opinii o wartości rynkowej przedmiotowych wierzytelności z dnia 18.02.2019 r.

2. Cena wywoławcza wynosi 80 % wartości rynkowej oszacowania, tj. 570.812,26 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dwanaście złotych 26/100) netto.

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie tygodnia od daty publikacji w dzienniku „Gazeta Wyborcza" ogłoszenia prasowego o sprzedaży, do godziny 14.00 w dniu upływu terminu składania ofert. Oferty należy składać na adres siedziby SKOK przy ul. Wojkowickiej 2, 41 - 250 Czeladź. Dopuszczalne jest składanie wyłącznie ofert dotyczących całości przedmiotu przetargu.

4. Oferta winna zostać zapakowana w zamkniętą kopertę, opatrzoną dopiskiem „OFERTA, PRZETARG WIERZYTELNOŚCI PODWÓJNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ - SKOK JOWISZ", z oznaczeniem sygnatury akt X GUp 45/16/3 i złożona bądź przesłana w kolejnej kopercie oznaczonej sygnaturą akt i dopiskiem „OFERTA PRZETARG WIERZYTELNOŚCI PODWÓJNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ". Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 57.000,00 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) na rachunek bankowy numer 40 1750 1035 0000 0000 0497 0063.

5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w siedzibie upadłego, przy ul. Wojkowickiej 2, 41-250 Czeladź, w dniu 30 kwietnia 2019 r.

6. Przetarg nie dochodzi do skutku, jeżeli żaden z oferentów nie złoży oferty równej co najmniej cenie wywołania i odpowiadającej wymogom określonym w niniejszym ogłoszeniu oraz w Regulaminie przetargu.

7. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wyboru oferty.

8. Przedmiotem umowy sprzedaży będą przedmiotowe wierzytelności należne masie upadłości według stanu na dzień zawarcia tej umowy, a cena zostanie skorygowana stosownie do postanowień Regulaminu.

9. Rękojmia za wady przedmiotu przetargu jest wyłączona.

10. Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin przetargu który wraz z Opinią o wartości przedmiotu przetargu udostępniony jest w siedzibie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej „Jowisz" w upadłości. Z dokumentacją przedmiotu przetargu można zapoznać się w siedzibie SKOK przy ul. Wojkowickiej 2, 41 - 250 Czeladź, w dni powszednie, od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu, w godzinach od 09.00 do 14.00, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu. Informacje można uzyskać po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności. Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać także pod nr telefonu (32) 263 16 65, w dni powszednie w godzinach od 09.00 do 14.00.

11. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, a także niedokonania wyboru żadnej złożonej oferty, prawo zażądania dodatkowych informacji od oferentów lub uzupełnienia dokumentów.

12. Regulamin i ogłoszenie o przetargu mogą być zmieniona przez Syndyka.

 

drukuj ogłoszenie